Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Пиаже, Виготски и Брунер
Girl plays with toy

Трима теоретици, които са имали особено значими идеи върху общуването по време на ученето, са: 

Жан Пиаже, който вижда важността на децата като активни учещи се, които имат нужда да се занимават и да манипулират физическата обстановка като основата на цялото разбиране за света им.

Лев Виготски, който набляга на важността на възрастните и по-големите връстници при разширяването на ученето за детето и научаването им за обществото, като общуването е централно за този процес.

 •  Джером Брунер, който идентифицира важността на това как възрастните подкрепят със „скеле“ и различни стратегии крайното разбиране на детето.
Игра и разговор
Teacher interacting with a girl

И тримата теоретици подчертават ценността на играта и разговора.

 • Пиаже набляга на нуждата от внимателно планирани дейности, подходящи за етапа на развитие.

 • Виготски вижда ценността на играта и разговора за мотивиране на децата и споделяне на опита.

 • Брунер подчертава важността на осигуряване на мултисетивни начини за подпомагане на разбирането.

Общуване в класната стая
Girl holding a 'thumb's up' sign

Във всяка класна стая учителят трябва да използва и насърчава различни стратегии за общуване, за да подкрепя устната и писмената реч.


Някои деца ще имат нужда от действителни предмети, а други – от снимки или картинки. Някои може да използват по-абстрактни символи. Други разбират думите.


Всички деца, независимо от степента им на умение, ще трябва да бъдат включени в урока, за да се научат..

Идеи в действие

В този клип от специално училище потърсете влиянието на Пиаже, Виготски и Брунер:

 • Манипулиране на физически предмети;

 • Разширяване на ученето на децата;

 • Подпомагане със „скеле“ на ученето на децата;

 • Внимателно планирани дейности, съответстващи на етапа на развитие, 

 • Мултисетивно преподаване.

 • Poster
         Image
Модалности на учене на Брунер
Child arrangeing cards

Брунер предлага три отделни начина на съхраняване и кодиране на информация в паметта:

 • Разиграване (действия) – това се появява най-напред и включва кодиране на информация, базирана на действия, и съхраняването й в паметта ни.

 • Иконично (картини) – където информацията се съхранява визуално под формата на образи. Това може да обясни защо, когато научаваме нещо ново, често е полезно да имаме диаграми или илюстрации, които да придружават вербалната информация.

 • Символично (думи и числа) – това се развива последно. Информацията се съхранява под формата на код или символ, както например езика.

Теорията на Брунер предполага, че в лицето на нов материал е ефективно да се следва прогресия от преиграване към иконични и символични репрезентации.

Модалности на ученето на Брунер
Child holding a spoon

Моделите на Брунер могат да бъдат използвани, за да се извлекат принципи за подкрепа на общуването при деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD).

 • Първоначално децата може да имат нужда да свържат нова дума с действителния предмет или физическото действие.

 • Те може след това да си припомнят думата или идеята и нейното значение чрез визуална подкрепа. Това може да се прави все по-абстрактно, например като се премине от предмет към снимка, рисунка, рисунка само с очертания и накрая символ.

 • Накрая децата ще научат думата без каквато и да е подкрепа.

Там, където децата явно не са схванали някоя идея, учителите могат да се върнат назад през нивата, като дадат на децата повече подкрепа при подпомагане на разбирането.