Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Балансиране на общуване и мислене
Model

Децата с обучителни трудности имат разнообразни когнитивни и комуникационни нужди.


Използвайки този модел, едно дете може да бъде поставено в някой от четирите квадранта според напредъка си по двете оси, едната свързана с концептуалното предизвикателство, а другата – с общуването.

Например...
Model

Дарънлит има висок когнитивен капацитет, но се затруднява да разбере какво се очаква от него. Той има синдром на Аспергер и е много добър по математика, но има нужда от визуална подкрепа, за да разбере устния и писмения език.


Поли има синдром на Даун. Тя се затруднява да разбере устния и писмения език и се затруднява също с имената.

Диференциране на предизвикателството
Boy holding sign board

Мисленето за общуването и концептуалните предизвикателства могат да ви помогнат да диференцирате работата и да направите подходящи групи с децата. Например:

 • Дарънлит може да се опитва да изпълни задачи с висока степен на концептуално предизвикателство, но ще има нужда от много подкрепа при общуването;

 • Поли не може да се справи с висока степен на когнитивно предизвикателство и също има нужда от подкрепа при общуването.

Няма да е подходящо за Дарънлит и Поли да работят по едни и същи задачи, но те могат да се възползват от обяснението на съответните им задачи по сходен начин.

„Скеле“ на разбирането
Diagram

Учителите могат да направят „скеле“ на разбирането на нови идеи и концепции, като първоначално осигурят подкрепа и след това постепенно я оттеглят с увеличаването на разбирането на децата. Диаграмата илюстрира йерархия на подкрепа.


Учителят трябва не само да раздроби задачата на по-малки съставни стъпки, за да идентифицира диференцираните цели, но също така и да направи фина настройка на персонализираната подкрепа за детето.

„Скеле“ и подкрепа в действие

Гледайте този видео клип, в който Сандра, учител по английски в специално училище, обяснява как използва диференцираната работа за своя клас.

Какви нива на подкрепа използва Сандра за урока си?

Отговори?

 • Poster
         Image

Answers

Предимства на „скелето“
Children raising their hands

Подкрепящото „скеле“ помага на децата да:

 • Присвоят все по-голяма част от задачата;

 • Развият увеличаваща се независимост и да приемат по-предизвикателни задачи.

Стратегии за „скеле“
Group conversation

Някои ключови стратегии включват:

 • Карти за подсказване;

 • Карти за самооценка;

 • Рамки за писане, 

 • Пленарни сесии, за да се помогне на децата да осмислят ученето си и стратегиите, които използват.

Задача
Teachers planing a lesson

Планирайте урок за класа си, като обърнете особено внимание на начините, по които ще подпомогнете разбирането на децата със „скеле“, така че идеите да са достъпни за всяко дете.