Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Децата, които казват мненията си и съобщават възгледите си

Децата, които са способни да формират мнения, имат правото да получат и да дадат информация, да изразят мнение и то да бъде взето предвид по всички въпроси, които ги засягат..

Права на децата на ООН, член 12
United Nations Rights of the Child, Article 12

Децата и младежите със специални образователни потребности имат уникални знания за собствените си нужди и обстоятелства и собствените си мнения за това каква помощ искат, за да извлекат максималното от образованието си. Където е възможно, те трябва да участват във всички процеси по взимане на решение, които се случват в обучението.


SEN Code of Practice, DfES, 2001

Принципи за взимане на участие на учениците

review meeting for Sophia
 • Ясен ангажимент към включването на ученици.

 • Включването като ценност.

 • Равенство на възможностите за включване.

 • Включването на учениците трябва да бъде оценено и прегледано.
 • Формално (например при преглед).
 • Неформално (например всекидневно взаимодействие).
 • Лично (например относно обучителни нужди).
 • Публично (например в ученическия съвет).
Политика относно „активното включване”

Всички деца трябва:

 • Да имат право на глас относно това какво ще учат и как ще го учат;

 • Да могат да помогнат с оформянето на груповите или индивидуалните цели, към които ще работят;
 • Да са наясно с обучителните цели за урока;
 • Да имат възможности да запишат наученото по различни начини;
 • Да разберат идеята за „напредък” – гледане назад към предишни дейности, за да видят собствения си напредък или да размишляват относно подобреното поведение;
 • Да обсъдят с възрастните това, което са научили и какво трябва да подобрят по-нататък;
Овластяване на учениците
Teacher interacting with young boy

Примери:

 • Подкрепа от възрастните за детето да направи списък с целите си.
 • Визуални подсказвания, за да се помогне на някои ученици да разберат обучителните цели.
 •  Употреба на алтернативи на писането, където е необходимо.


Как се преодоляват във вашето училище препятствията към това детето със специални образователни нужди и затруднения  да бъде активен участник?

Включване на ученика: прегледът

 • Видеоклип 1
  3:51
 • Видеоклип 2
  2:40

В тези видео клипове виждаме София и класният й учител да се приготвят за участието й в нейния преглед, както и как й се осигурява възможност да участва. В каква степен се взимат предвид мненията й при планирането?

 • Във вашето училище търсят ли се мненията на всички ученици чрез съответните средства, за да ви информират редовно относно удоволствието на учениците?
 • Как знаете доколко учениците са доволни? Какви действия сте предприели, за да отговорите на това, което знаете?
Процесът на инспекция на Ofsted 
 • Инспекторите се насърчават да поискат мненията на учениците относно тяхното учене, личното им развитие и училището.
 • Инспекторите говорят с отделните ученици, групите и училищните съвети и дават въпросници на учениците.
 • От тях се иска да установят доколко добре училището търси да включи учениците и степента, в която училището търси, цени и действа според техните мнения.
 • Рамката за училищна инспекция на Ofsted от 2012 г. в контекста на специалните образователни потребности и затруднения като национален приоритет изказва мнение относно ефективността на обстановката от база данни, която включва и гласа на детето.
Инспекция на Ofsted – отговорите на децата
Teacher with two boys

Как биха отговорили децата от вашето училище на тези въпроси, зададени от инспектор от Ofsted?

 • Дали някои деца се третират различно от други? Какъв ефект оказва това? Дали персоналът се справя с това ефективно?
 • Има ли група ученици, която среща затруднения; дали те са третирани зле или несправедливо? Това има ли ефект?
 • Как учителите помагат на учениците да имат положително отношение към себе си? Смятате ли, че всички деца се чувстват по един и същ начин относно себе си?

 • Има ли деца, които са наричани с обидни имена от другите деца – или от възрастните? Какъв ефект оказва това? Персоналът справя ли се ефективно с този проблем?

Някои ключови въпроси за развитието на персонала

 • Защо някои ученици намират за трудно да общуват с учители и техните връстници?
 • Как могат учителите да гарантират, че учениците им с обучителни затруднения са наясно какво да направят?
 • Как могат учителите да гарантират, че учениците получават подходящата подкрепа?

 • Как може ученето в сътрудничество да бъде насърчено, за да могат учениците да говорят едни с други и да се изслушват?


 • Как могат въпросите на учителите да помогнат на уменията за общуване?
 • Как правилото „само един човек говори в даден момент, а другият го слуша” може да се преподаде на тези, които го намират за трудно?
 • Как могат учителите да гарантират, че се действа спрямо мненията на учениците?
 • Какви са изборите на учениците с декларация за специални образователни потребности при годишните и преходните прегледи?
Консултации с учениците

Извършете одит в училището си:

 • Колко активно учителите слушат учениците?
 • Как учителите гарантират, че учениците са наясно с това какво да правят?
 • Има ли допитване до учениците за подкрепата, които те получават?
 • До каква степен ученето в сътрудничество се насърчава, когато учениците могат да говорят един с друг и да се изслушват?


 • Има ли допитване до учениците относно качеството на уроците?
 • Какви избори имат учениците с декларации при преходните прегледи?
 • Как училищата гарантират, че чуват мненията на учениците независимо от техните родители/грижещи се?
 • До каква степен се действа според мненията на учениците??
Харта на правата за общуването

Хартата по-долу е насочена към деца с обучителни трудности, за да посочи основните им права като комуникатори.

Харта на правата за общуването


С координатора по общуването използвайте таблицата като основа за развитието на образец за наблюдение и въпросник за самооценка за персонала. Какви биха били индикаторите за добра практика в овластяването?

 • Когато правите наблюдения в клас, използвайте образеца за наблюдение, за да проследите преживяването на една извадка от деца на различни възрасти и нива на умение. Къде са силните страни в практиката на овластяването?


 • Помолете персонала да попълни въпросниците за самооценка в среща за развитие на персонала, основана на критериите. Къде идентифицират те личните си силни страни? (Тяхното възприятие припокрива ли се с вашето?)
 • Съберете идеи за улесняване на споделянето на добрите практики в училището и планирайте ден за развитие на персонала, за да се съсредоточите върху ключови области, които се нуждаят от укрепване.

 • Помолете персонала да идентифицира области за своите собствени нужди, свързани с професионалното развитие и общуването. Придвижете ги за оценка.
Разберете повече
Boy in a specialised chairПрочетете листовката по-долу относно възможните препятствия за децата със специални образователни потребности и стратегии за преодоляването им.

Разберете и научете повечe (1)
DfES (2005) Speaking, Listening, Learning: working with children who have special educational needs. Primary National Strategy. Norwich: HMSO.

The framework for school inspection, Guidance and grade descriptors for inspecting schools in England under section 5 of the Education Act 2005, from January 2012, Ofsted.

Maslow A.H. (1947), A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50(4).