Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Отстраняване на бариери пред постиженията (DfES 2004)
a blue wall with text

Надграждайки плана на Every Child Matters (2003) кампанията „Отстраняване на бариери пред постиженията“ представя дългосрочна амбициозна програма за продължаващо действие и преглед на местно и национално ниво, която се фокусира върху:

 • Ранна интервенция
 • Отстраняване на бариери пред ученето (вграждане на включващи практики);
 • Повишаване на очакванията и постиженията (обучение);
 • Подобряване на партньорството.

Този мандат за засилване на работата в сътрудничество зависи от ефективното общуване.

 

Докладът  

Докладът Bercow (2008) дава представа за разпокъсаното предоставяне на условия за деца с речеви, комуникационни и езикови потребности (РКЕП) . Много семейства описват подкрепата за децата си с РКЕП като „лотария на пощенските кодове“. Въпреки работата на професионалистите потребностите на много деца не биват посрещнати.

 

Докладът Bercow (2008) също така включва части върху следните теми, които са пряко свързани с комуникационните силни страни на персонала.

 • Как да се подобри разбирането, че общуването е жизненоважно.
 • Как да се гарантира, че ранната идентификация и интервенция се припознава като основна.
 • Как да се планира континуум от услуги около семейството.
 • Как да се поощрява повече и по-добра обща работа.
 • Как да се осигури по-голяма консистентност и равенство за семействата.

The Bercow Report (2008): Communication – a 'postcode lottery'

Прилагане на доклада Bercow
a girl with a womans hand on
         her forhead

Някои неща, които можете да направите в отговор на доклада Bercow:

 • Разберете каква е удовлетвореността на семействата във вашето училище по отношение на осигуряването на услуги за общуването. Прегледайте протоколите от срещите за преглед и включете общуването като тема за учителите, които да я обсъдят с родителите по време на консултациите.
 • Какво възприемат родителите и грижещите се като свои нужди от подкрепа за детето си и за себе си като комуникатори с детето?
 • Изследвайте как училището ви би могло да работи в по-тясно сътрудничество с отделните семейства.
 • Има ли спешни въпроси на застъпничеството или общи теми, които трябва да бъдат разгледани?
 • Какво правите активно, за да поощрите увереността на родителите във вашето училище, да посрещнат комплексните нужди на детето си? Имате ли доказателства?
 • Как използвате мненията на родителите – имате ли доказателства за отговори на информацията, която получавате?

ПроучванетоThe Lamb, 2009

Основните резултати от проучването Lamb (2009) са винаги свързани с ефективността от общуването между професионалисти и родители. Идеята е, че много родители смятат професионалистите за лоши комуникатори. Това трябва да бъде разгледано от старшите мениджъри като въпрос за обучението на персонала при общуването със семейства.

 

Докладът от проучването 

The Lamb Inquiry report

 

Прочетете проучването Lamb Inquiry и прегледайте общуването на училището си със семействата в светлината на основните открития.

Общуването – въпрос на партньорство (1)

 • Видео клип 1
  00:52
  Класният ръководител от специалното училище на София показва потенциала й за общуване в презентация отнасяща се за напредъка й.
 • Видео клип 2
  03:38
  Персоналът от масовото училище изразява загриженост относно социалното включване на София и тяхното съзнание за прекалена зависимост от подкрепата на персонала.

Гледайте откъсите от годишния преглед на София, която има различно разпределено настаняване – два дни седмично в масово училище, три дни в специално училище.

Общуването – въпрос на партньорство (2)

 • Видео клип 3
  01:46
  Идентифициран е ключов въпрос за партньорството, засягащ ресурсите за комуникация на София в различни обстановки.
 • Видео клип 4
  02:58
  Договорените цели от присъстващите се стремят да систематизират способностите на София в различните ситуации.

Гледайте откъсите от годишния преглед на София, която има различно разпределено настаняване – два дни седмично в масово училище, три дни в специално училище.

Разглеждане на общуването

Разгледайте следните въпроси по отношение на клиповете, които видяхте:

 • Как мненията на родителите допринасят за договорените цели относно придвижване напред в процеса на общуването на София?
 • Как биват приети мненията на родителите от професионалистите? Смятате ли, че родителите се чувстват оценени и уважавани? Помислете относно междуличностните умения на професионалистите.
 • Какви смятате, че може да са последствията за професионалното развитие за учителите от масовото и от специалното училище, които работят със София и семейството й, както и за съответните класни екипи
 • Помислете как бихте използвали клиповете, за да направите обучение по продължаващо професионално развитие в училището си по отношение на развиването на участието на родителите. Какви междуличностни умения бихте изтъкнали?
Препратки
opened book

Department for Education and Skills. (2003) Every Child Matters. London. HMSO.

 

Training and Development Agency (2008) Undergraduate SEN Training Toolkit.

 

DCSF (2008) The Bercow Report: a review of services for children and young people (0-19) with Speech, Language and Communication Needs. Nottingham: DCSF Publications.

 

DfE (2009) The Lamb Inquiry: Special educational needs and parental confidence.