Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Принципи на доброто преподаване

two boys putting paint on a palette

Общуването е централно и основно за реализирането на следните принципи, изложени Excellence and Enjoyment: Principles of good teaching and learning (Primary National Strategy 2003):

 • Гарантирайте, че всяко дете има успех – включване, високи очаквания.
 • Надграждайте това, което учениците вече знаят – структура, темпо.

 • Направете ученето ярко и реално – въпроси, творчество, учене, групово решаване на проблеми.

 • Направете ученето приятно – стилове на преподаване и учене.

 • Обогатете учебното преживяване – интерактивно между предметите.

 • Насърчавайте помощта за и в научаването – децата като партньори в ученето.

Как са въведени тези принципи във вашето училище за деца със СОТ/ДМОТ/КОТУ?

Мулти-интелигентност

boy using a red scarf as part of
         group activity

Теорията на Гарднър за мулти-интелигентността (1983) насочва еднакво внимание към различните видове интелигентност: логическа/математическа, лингвистична, музикална, визуална, кинестетична, междуличностна, вътреличностна, природна. Тя води до промяна на баланса на учебния план и преоценка на децата, демонстрирайки техните склонности и интелигентност извън традиционния фокус върху математиката и грамотността.

За децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ , това означава припознаване на техния потенциал да се изразяват под форми, различни от писмена и вербална. Предизвикателството за практикуващите е да им се позволи да се включат и да напредват при упражняването на контрол върху тези процеси.

Парадигматична мисъл и наративна мисъл

teachers and students seated around different
         objects

Брунер (1986) поставя под въпрос първичността на научното мислене на Пиаже и разграничава:

 • Парадигматична мисъл – логична, аналитична.
 • Наративна мисъл – интуитивна, творческа.

Приложения и последствия:

 • Добре развитият индивид е необходимо да развие и двата вида мислене.
 • Образованието трябва да оценява и двата вида дейност.

До каква степен училището ви поощрява баланс между двата вида дейност? По какъв начин знаете това?

Творчеството във видовете политика
a paper surface painted with bright poster
         paints

60-те години на ХХ век: Първа вълна 1967 Plowden Report

 • Този доклад оценява ученето чрез откриване и чрез игра.

90-те години на ХХ век: втора вълна 1999 NACCCE Report

 • През 90-те нараства интересът към по-широката идея за интелигентност.
 • Психологията акцентира върху важността на себеосъществяването.
 • „Творческото мислене“ се поставя като ключово умение в ревизирания Национален учебен план.
Трета вълна: 2000 г. и след това
 • Темповете на промяна и напредъкът в технологиите   ИКТ  водят до поставяне под въпрос на целите на образованието.
 • Растящи изисквания на индустрията за автономно мислещи личности, поемащи рискове и решаващи проблеми.
 • Това води до призив за педагогика, която насърчава размишлението и „мислене за възможностите“  (Craft, 2001).
 • John Elliott (2004) призовава към „естетична педагогика“, която оживява сетивата, извисява включването на по-високо ниво на съзнанието чрез учебен план, който поставя общуването и взаимодействието в центъра на фокуса.
 • Excellence and Enjoyment: A Strategy for Primary Schools (May 2003) води до Primary National Strategies.
 • The Qualifications and Curriculum Development Agency стартира уебсайт „Творчество: намери го, насърчи го“.
Игра и творчество
Въображението и творчеството са дълбоко и здраво вкоренени в играта (Moyles 1989), а игривостта остава част от творческия процес през целия живот. Играта насърчава гъвкавостта и уменията за решаване на проблеми, необходими за творчеството.


Duffy, 1998

Играта е важна за творческия процес, защото:

 • Насърчава откриване на възможностите;
 • Позволява експерименти и изследвания
 • Предоставя време за практика, за да се обогатят и консолидират знанието, уменията и разбирането.
Творчество с малко „т“ – наклонност у всеки
Свързване на отделните преди това неща по начини, които са нови и значими за индивида.


Duffy, 1998

Дейност на въображението, за да се произведат резултати, които са както оригинални, така и стойностни.


All Our Futures, 1999

Творчеството е състояние на съзнанието, в което всичките ни видове интелигентност работят заедно. То включва виждане, мислене и изобретяване. Въпреки че често бива намерено в творческите изкуства, творчеството може да се демонстрира във всеки предмет в училище или във всеки аспект от живота.


Lucas, 2001

Докладът на NACCCE Report, All our Futures, припознава творчеството като наклонност у всеки човек, както и че всеки може да намери осъществяването си в дивергентни форми на себеизразяване. Ана Крафт различава това творчество с малко „т“ от Творчеството, което се намира в изкуствата (Craft, 2001).

Изразяване чрез рисуване и изкуства


 • Драскането на децата може да е комуникативно и да носи смисъл – това, което изглежда като случайна драсканица, може да е „появяващо се писане“.
 • Ранното драскане може да показва културни знаци, символи, идеи – може би от повече от една култура.
 • Картинните репрезентации на децата се разглеждат от някои теоретици (например Жан Пиаже) като „прозорци на ума“.

 • „Децата представят света така, както го виждат и както са способни да го изобразяват в определено време от своето развитие“ (Moyles, 1989).

 • Изкуствата може да предлагат мотивиращ и значим контекст за развиване на общуването.
 • В каква степен училищният персонал разбира детското развитие чрез изкуствата? Как това се отразява при употребата на изкуствата за изразяване и общуване?

За повече информация прочетете:

Последваща дейност:

Гледайте това предаване на Open University “Прозорци на ума“. То предлага сравнение при употребата на репрезентации и символи в рисунките на малките деца от две различни култури – 3-4-годишните в Шотландия и деца от аборигенски произход, които също така са изложени на аспекти на западната култура, както и на собствените си местни традиции

Какви теории биха помогнали да се обяснят подобията и различията?

 • Poster Image
Многоаспектният модел на Mönks' за надареността – потенциално включващ модел!
Monk's (1992) multi-faceted model of giftedness

Оригиналният модел на Franz Mönks' за надареността може да бъде преработен във включващ и подходящ за учениците с всякакви нива на способности (Mönks, 1997). Според този модел децата могат да реализират своя потенциал единствено, ако са мотивирани и ангажирани със съдържанието на дейността, както и ако се чувстват овластени да правят избори вътре в дейността.

Смислени контексти на преподаване
Sherratt & Peter meaningful
         learning diagram

Melanie Peter използва и преработва модела на Mönks',за да идентифицира условията, които най-вероятно биха допринесли за смислено учене. Оригиналният й модел поставя играта и театъра в сърцето на процеса на учене (Sherratt & Peter, 2002).

Помислете отново и преразгледайтеПрегледайте контекста на преподаване в училището си и помислете как той се отразява на значимите възможности за учене.


Разгледайте някои от докладите и ресурсите, посочени по-горе. Синтезирайте цялостните им принципи и оценете класа или училището си според тези принципи.

Научете повече (1)
book

Bruner, J. S. (1966) Toward a Theory of Instruction, Cambridge, Mass.: Belkapp Press.

Craft, A (2001) 'Little c Creativity', in Craft, A, Jeffrey, B and Leibling, M (eds) Creativity in Education. London: Continuum.

Duffy, B (1998) Supporting Creativity and Imagination in the Early Years. Buckingham: Open University Press.

Lucas, B (2001) 'Creative Teaching, Teaching Creativity and
Creative Learning', in Craft, A, Jeffrey, B and Leibling, M (eds)
Creativity in Education. London: Continuum.

Mönks, F J (1992) cited in Eyre, D (1997) Able Children in
Ordinary Schools. London: David Fulton.