Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Декларацията за включването на Националния учебен план
A boy sitting in a chair smiling
         and looking up

Учителите трябва да имат за цел да дадат на всеки ученик възможността да постигне и преживее успех в ученето и да придобие възможно най-висок стандарт..

National Curriculum

Декларацията за включване на Националния учебен план (DfEE/QCA 1999) е не само морален императив. Това е и законово задължение към обучителите да създадат възможности за всички деца, за които отговарят, да изпълнят потенциала си. Общуването е фундаментално важно за това.

Общуване и включване

Общуването е средството на ученето. Ако не се осигуряват програми за подкрепа на развитието на общуването при деца с тежки и множествени обучителни трудности и комплексни обучителни трудности и увреждания тези основни елементи не са налични, децата ще бъдат обезвластени, а обучителите няма да отговарят на изискванията.

Гарантирайте със сигурност, че целият персонал в училищата ви е прочел документите Развиване на умения: Планиране, преподаване и оценка на учебния план за деца с обучителни трудности (2001), от които са адаптирани посочените по-долу документи.

 

QCA Developing Skills

 

Aнглисйки език

The three inclusion principles
diagram   Трите принципа на включване


        ВКЛЮЧВАНЕЗадаване на подходящи предизвикателства за учене

Откликване на разнообразните обучителни нужди на децата
Преобладаване на потенциалните препятствия към обучението и оценката на индивидите и групите деца
Прилагане на принципите за включване (1)

Общуването има основно място и играе централна роля, за да бъдат осигурени на всички деца възможности да се обучават в една среда, където знаят, че са ценени и се чувстват приети и на сигурно място. Включването не отразява само местоположението, където децата биват обучавани.

 

Трите принципа на Националния учебен план се прилагат към всички класни стаи навсякъде и трябва да бъдат използвани заедно, за да се подсигури основният критерии, който е обучението да бъде включващо.

Включването не е само въпрос за децата със специални образователни нужди в масовото образование. В специалното училище въпросът е как децата с ДМОТ или КОТР  са включени в общата кохорта.

Прилагане на принципите за включване (2)
A boy in a specialist chair smiling
         with his teacher


Трите принципа на включване са началната точка на списък за проверка за учителите при подкрепяне на правото на децата на учебен план чрез обучителни преживявания, които са смислени и свързани – понякога е необходимо да се предложи силно персонализиран и специализиран обучителен контекст за децата със СОТ/ДМОТ/КОТУ.

 

Важно е стиловете на преподаване да вземат предвид комуникационните стратегии, приложими и необходими за детето, както за да могат децата да ги разбират, така и за да им бъде предоставена възможността да изразят знанията и уменията си.

Акцентирате ли на общуването?

Дали вашата училищна среда показва висок акцент върху общуването в учебния план?


Дали всички схеми за работа и инструменти за планиране включват аспекти на общуването/грамотността?Има ли последователност по отношение на общуването за индивидите по целия учебен план?

 

Дали преподаването системно подкрепя и разширява знанието и разбирането на учениците, като поставя развитието на комуникационните умения в сърцето на обучителния процес?


Дали обхватът на стратегиите за обучение и учене, използвани в цялото училище, са достатъчни, свързани и интерактивни, за да гарантират, че учениците са включени и приобщени, и се наслаждават на обучението си?

 


Урок по поезия (1)

Гледайте този клип, в който заместник-директор и учител разговарят за важността на богатата комуникационна среда.

 


Отбележете какво централно място заемат общуването и използваните стратегии. Учителят се е постарал да намери основите на грамотността: интерактивен подход, използване на мултисензорни стилове на учене; важността на социалния контекст и важността на повторното използване на ранните интерактивни формати (основни модели и съвместно внимание).

 • Poster
         Image
Урок по поезия (2)
girl chooses image

По какъв начин урокът, показан във видео клипа, е съвместим с изискванията за включване на Националния учебен план?


Какви персонализирани комуникационни цели смятате, че се адресират?


Можете ли да обясните избора на стратегии за преподаване и учене?


Дали видовете политика и практика във вашето училище насърчават грамотността в целия учебен план?

Научете повече
opened book

DES (2003) Excellence and Enjoyment: a strategy for primary schools. London: DfES.