Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Способността за общуване

Способността за общуване е основна за човешкото преживяване и учене и за участието и постиженията във всички области на учебния план. Съществено важна е за посрещане на нуждите и желанията на индивида и за повлияване на другите. Всички деца имат правото да развият необходимите умения, за да станат част от социалния свят.

DfES (2005)

Способността за общуване е съществено важно житейско умение за всички деца и млади хора и подкрепя социалното, емоционалното и образователното развитие на детето.

DCSF (2008)

Предизвикателства пред общуването
Teacher and child cooking

Предизвикателството за тези, които живеят и работят с деца със СОП/ДМОТ/КОТУ е да овластят децата за общуване.

От какво имат нужда професионалистите
Child interacting with ACC device

За да се овластят децата за общуване, професионалистите, които работят с деца с обучителни трудности, имат нужда от:

  • AНадеждни знания и разбиране за развитието на езика; и
  • Развити наблюдателни умения, за да разпознаят напредъка на децата, тъй като стъпките може да са много малки.

Те може би също така имат нужда да научат как да използват алтернативни модалности за общуване, за да помогнат за премахването на бариерите пред общуването за децата, като например:

  • Подпомагащи технологии, например устройства за генериране на звук; или
  • Помощни системи за общуване като език на знаците, брайлово писмо и символи.
Харта на децата
Girl smiling

Тази харта, съставена от Scope в Австралия, използва идеи от американската асоциация на езика на знаците и слуха и е насочена към деца с обучителни трудности, за да покаже какви са техните основни правила.

 

Включване
Teacher explaining to a boy

Учителите трябва да се стремят да дадат на всеки ученик възможността да преживее успех в ученето и да постигне възможно най-висок стандарт.

National Curriculum statement on inclusion (1999)

Всички обучители имат законово задължение да помогнат на децата, на които преподават, да изпълнят потенциала си.


Общуването е средството за учене. Следователно е важно тези, които работят с деца с трудности в речта, езика и общуването да им осигурят подкрепа, за да гарантират, че уменията им за общуване са най-добрите, които могат да бъдат.

Харта за общуване за вашето училище
Staff meeting

Работете с персонала и учениците в училището, както и с родителите, за да изготвите харта за общуването. Може да искате да приключите с този модул, преди да започнете задачата.


Щом постигнете съгласие по хартата, проведете няколко срещи на персонала, които да направят преглед на всички аспекти от училищната политика и практика в светлината на новата харта и да се споразумеят за промените.

Разберете повече

DfES (2005) Speaking, Listening, Learning: working with children who have special educational needs. Primary National Strategy. Norwich: HMSO.

 

DCSF (2008) The Bercow Report: a review of services for children and young people (0-19) with Speech, Language and Communication Needs. Nottingham: DCSF Publications.

 

The Communication Trust (2012) Let's talk about it: What new teachers need to know about children's communication skills.