Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Важността на оценката
A boy covered in a blanket is
         wheeled through a school corridor

За децата с комплексни обучителни нужди е изключително важно да се гарантира, че се извършва цялостна оценка на тези нужди, преди детето да влезе в контакт със специализираната среда. Това ще гарантира, че перспективите от дома, както и тези на други професионалисти, където е подходящо, ще бъдат взети предвид, както съветват в Зелената харта на правителството Government Green Paper, Support and aspiration: A new approach to special educational needs and disability.

Обучителните нужди и стилове на учениците имат силно въздействие върху планирането ви, независимо дали сте учители, които работят с ученици с обучителни трудности в масова среда или в специализирано училище. След като сте минали през ресурсите в ниво С на този модул, ще бъдете в позиция да идентифициратe какви биха могли да са те и да вземете предвид как различните обучителни стилове на учениците могат да окажат влияние върху вашия процес на планиране..

Профили за включване
A carer holds the hand and arm
         of a boy in a specialist chair

Профилът за включване на КОТУ  е един ресурс, който улеснява това партньорство, за да подпомогне приемствеността в различните среди.

В специализираното училище всеки ученик, който идва за пръв път в училището и е с комплексни обучителни трудности, ще има профил за включване, който се изпълнява от бъдещия класов ръководител преди влизането в училището, където е възможно или с принос на родителите/семействата възможно най-скоро след това.

 Често връзката дете-грижещ  е там, където се случва максималното включване, така че е важно възрастните, които приемат учениците с истински комплексни потребности, да признаят ролята на родители и грижещи се като първите обучители на децата. Другите професионалисти, които вече участват в грижата за детето, ще могат да допринесат към наблюденията, за да създадат цялостен преглед на потребностите на детето.

Попълване на профил за включване (1)
A carer holds some foil in the
         hand of a boy in a specialist chair

Това е голяма и разнообразна група от учащи. Тя включва ученици, които не просто изискват диференциран учебен план или преподаване с по-бавно темпо, а които понякога имат нужда от по-нататъшни адаптации в преподаването, за да постигнат напредък.

Porter and Ashdown, 2002

Попълване на профил за включване (2)
A carer holds some foil in the
         hand of a boy in a specialist chair

Посрещането на нуждите на тази популация има огромно въздействие върху планирането.


Разгледайте профила за включване, планирайте и направете график за един ученик с комплексни нужди и потребности.


 Профил за включване за Е


 План и график за Е


 Как бихте могли да започнете да използвате профил за включване с дете с обучителни трудности и увреждания във вашата среда?

Научете повече
opened book

East, V. and Evens, L. (2001) At a glance – A quick guide to Children's Special Needs. Questions Publishing 2001 ISBN 1-84190-0069-9. (Това е въведение към различни обучителни нужди и стилове, което накратко изследва основните трудности, както бихте ги видели в класната стая.)

 

Porter, J. and Ashdown, R. (2002) Pupils with Complex Needs – promoting learning through visual methods and materials. Tamworth : NASEN.