Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Рамката на инспекцията
A teacher stands in her office

Рамката на училищна инспекция (2012, януари) поставя допълнителни и различни въпроси за оценката на специалните училища, които осигуряват обучение на ученици с комплексни потребности или на подобни ученици, които се намират в прикачените ресурсни бази в масовите училища.

Преценката се прави в четири области:

 • Постижение
 • Преподаване
 • Поведение
 • Лидерство и управление (включително социално, морално, духовно и културно развитие)
Цялостна ефективност
A teacher writes in a small pad
         of paper

Четири оценъчни параметъра допринасят към цялостната преценка за ефективността на училището.


Следните слайдове съдържат някои въпроси от новата рамка за училищни инспекции, които са свързани с планирането за старши училищен лидер.

Постижение на учениците – научаване и напредък (1)
A teacher holds up a 'traffic
         light' card

Дали вие сте:

 • Оценили стриктното спазване на процеса на пресяване по р-класовете (минимално училище, други училища, местни власти, регионални)

 • Разгледали възрастта на ученика и началните точки при измерването на напредъка и определянето на целите? (Материали за напредък 2010-2011)

 • Разбрали и гарантирали, че членовете на персонала разбират разликата между постижение и напредък? Дали всички членове на персонала знаят какво съставлява недостатъчен, задоволителен, добър и изключителен напредък за отделните ученици? Могат ли да осигурят доказателствата, за да подкрепят преценката?
 • Оценили влиянието върху напредъка на учениците от тези, които получават подкрепа от специалист или имат специфични интервенции и взаимодействия?

Постижение на учениците – научаване и напредък (2)

A teacher stands in her office

Дали вие сте:

 • Поддържали високи очаквания към учениците чрез саморефлексия и наблюдение на уроци?
 • Признали, че е трудно да се оцени степента на предизвикателство в целите от индивидуалния образователен план (или каквото име използвате), освен ако не са ефективно свързани с адаптирани очаквания (използвайки същата възраст / начална точка и Материалите за напредък 2010-2011)?

Може би не сте осъзнали, че докато прегледът и докладването на напредъка по целите в Декларацията за специални образователни потребности са задължителни, няма никакво изискване учениците да имат индивидуален образователен план. Може да се окажат излишни или преповтарящи се такива индивидулани образователни планове, ако целевите предварително зададени процеси са подсигурени стабилно.

Постижение на учениците – научаване и напредък (3)
A teacher holds up a 'work' card

Дали вие сте:

 • Обърнали достатъчно внимание на насърчаването на независимото учене при новопридобити умения? (Припомнете си, че описанието на недостатъчното учене и напредък включва фразата „твърде много ученици не успяват да работят ефективно, освен ако не бъдат наблюдавани отблизо от възрастен“ – това се прилага и към децата с комплексни трудности, както и тези в масовите училища.)
 • Гарантирали, че на възраст 16-19 индикаторът за добър напредък не е количеството завършени акредитирани курсове, а разстоянието, изминато през ключови етапи 3-4 и ключови етапи 4-5?
 • Завършили анализ на резултатите в различните групи в училището ви? Дори с малки групи тази задача е важна и често може да улови области на учебния план, където лошото представяне става очевидно с наличието на полови различия, малцинствени етнически признаци и други групови характеристики (Справка стр.5 от Скалата за оценяване) 

Качество на преподаването – очаквания/предизвикателство (1)

A teacher holds up a 'traffic
         light' card

Дали вие сте:

 • Поставили под въпрос предположението, че допълнителната подкрепа от възрастен винаги подобрява напредъка на ученика?
 • Изследвали подробно, дали учениците имат достатъчна възможност да взаимодействат с другите, където е подходящо, или дали възрастните водят неподходящо повечето взаимодействия?
 • Установили дали учениците действително се учат или просто са заети?
 • Оценили доколко добре ученето включва, ентусиазира и мотивира учениците.
 • Оценили дали темпото на урока (за целия клас/групата в работния процес) възпрепятства индивидуалния прогрес на учениците?
Качество на преподаването – очаквания/предизвикателство (2)

Помислете върху следното:

 • Проверили ли сте дали целият персонал е наясно с обучителните намерения – не само относно съдържанието на предметите, но и специфични умения, които са по-общи от покриваната тема на учене?
 • Поставили ли сте под въпрос предположението, че учениците с определени нужди не са способни да участват в някои дейности – например учене заедно, работа заедно и други?
 • Гарантирали ли сте, че помощната комуникация, когато тя се използва за общуване с групи и индивиди, е с високо и консистентно качество при целия персонал?
 • Това ли е най-ефективната стратегия? Дали резултатите постоянно биват оценявани и предприемат ли се промени по отношение на подобряването на резултатите?

 • Проверява ли се дали родителите/грижещите се са изцяло информирани за това как заедно могат да подкрепят специфичните обучителни намерения.

 • Издали ли сте насоки относно домашната работа, които са развити чрез консултации с родители/грижещи се? Има ли очакване към учениците, които напредват в училище, че ще имат допълнителна работа за вкъщи?

Качество на преподаването – развиване на грамотност (общуване), математическа грамотност и удоволствие от ученето

Дали вие сте:

 • Проверили дали преподаването постоянно подкрепя и разширява познанията и разбирането на ученика, като поставя развиването на уменията за общуване в сърцето на обучителния процес?
 • Гарантирали, че езикът на математическата грамотност е застъпен във всички области на учебния план?
 • Събрали доказателства, че обхвата на стратегиите за преподаване и учене, използвани в училище, са достатъчни, съобразени и преценени, за да гарантират, че учениците са включени и извличат удоволствие от ученето?
 • Събрали информация относно удоволствието на учениците? Какви действия сте предприели, за да откликнете на това, което знаете?
 • Събирали редовно всички възгледи на ученици и родители чрез съответните средства, за да се информирате относно удоволствието на учениците?
 • Използвали възгледите – имате ли осезаеми доказателства от реакция-отговор за информацията,която получавате?