Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Адресиране нуждите от обучение на децата
A review meeting in progress


Декларация относно специалните образователни потребности (СОП).


Някои деца със специални образователни потребности (СОП)  имат Декларация за специалните образователни потребности, която:

 • Описва какво е тяхното обучително затруднение
 • Излага какво трябва да се направи, за да се адресират техните обучителни нужди 
 • Набелязва цели за децата, според които да работят.
Обобщен преглед на декларацията
A review meeting in progress


Всяка декларация се преразглежда периодично.

 

Семействата и съответните специалисти, в това число социални работници, трудови терапевти, логопеди, физиотерапевти и при нужда медицински лица, са поканени на срещата за преразглеждане на декларацията.

 

Като част от срещата се обсъжда напредъка на децата по отношение на набелязаните в декларацията цели и ако е необходимо, се поставят нови цели.

Важността от гласа на учениците

Сега чуйте този аудио запис, в които Брандън – заместник-директор в специално училище, обяснява как ученическият глас е от първостепенно значение за обобщителния преглед, ориентиран към индивида.


Как би се отразило включването на детето по начина, който Брандън описва, върху целите, които се задават на срещата? Какви са последствията от планирането след срещата?

 • Poster
         Image

Помислете доколко децата във Вашето училище са включени в процеса, при който техните цели са дискутирани и точно поставени.


Могат ли те да бъдат включени и съпричастни в една по-голяма степен?


Работете с колеги, за да направите преглед на включването на децата в процеса на поставянето на цели във вашето училище?


Има ли области, където практиката може да бъде подобрена?

 

Направете план за действие и обсъдете с колеги и старшия персонал как може да се въведе това на практика.

Направете оценка на въздействието на промените, които правите, в рамките на:

 • Мотивацията на децата и самоуважението им
 • Доколко са подходящи и достъпни целите.