Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Масови и специални училища - сравнение 
An English lesson: How to make
         a mug of tea

Съществуват ключови разлики между класните стаи и обособените места за учене в специалните и в масовите училища.


Тези разлики са свързани с вида и нивото на потребностите на учениците.


Помислете как бихте преподавали английски на клас в масово училище.


Помислете за темпото, езика, големината на класа и диференциацията. 

Урок по английски  


Сравнете Вашия урок по английски език в масовото училище с урока в специалното училище, разгледан в тези два видео файла.


Какви различия между тях можете да откриете?
Какви са предизвикателствата, свързани с планирането в специалното училище?

 • Урок по английски: Оценяване на ученето
  3:13
 • Урок по английски: Диференциация
  4:48
Уроците по английски в масовото и в специалното училище (1)

Ключовите разлики, които може би идентифицирахте в клиповете са свързани с:

 • Брой на учениците в урока;
 • Съотношения ученици-персонал;
 • Темпо на урока;
 • Ниво на използван език;
 • Използване на други възрастни в помощ на учениците да постигнат учебните резултати и да направят прогрес.
 • Повтаряне на ключова лексика и задачи от персонала;
 • Ниво на диференциация;
 • Използване на диференцирани материали за подредба на задачите.
Уроците по английски в масовото и специалното училище (2)
 • Има различия в преподаването на английски в масовото и в специалното училище, но има също и сходства.
 • Повечето различия са свързани с "как да преподавам", а не с "какво да преподавам".   
 • И в двете учебни среди се ползва Националната учебна програма и постиженията на учениците се оценяват внимателно спрямо нея. В специалните училища някои деца ще работят под ниво 1 на Националната програма. 
 • И в двете среди се правят планове за разнообразните възможности на децата. В масовото училище децата често биват групирани според способностите си. В специалното училище децата се организират предимно според потребностите.
 • В специалното училище планирането е по-индивидуално, особено в класовете, в които учениците имат комплексни потребности. 

An English lesson

In the special school depicted in the video, the teacher has planned for a Year 8 group whose ability range is from P6 through to L3 of the national curriculum. Here is her lesson plan:


 • English class: Assessment for learning
  3:13
 • English class: Differentiation
  4:48

Гледайте отново клиповете на урока по английски в специалното училище и идентифицирайте:

 • Използваните от учителката методи по време на урока с цел подходяща диференциация на работата, и
 • Кои деца работят на ниво по-ниско от Ниво 1 от Националната учебна програма и как учителката е планирала да включи в дейността учениците от това ниво. 

Учителката диференцира чрез:

 • Резултат (какво се очаква от ученика)
 • Как се групират учениците
 • Задача (адаптиране на сложността)
 • Задаване на въпроси (стил и сложност), и
 • Количество подкрепа.

Учениците, работещи на нивата, измерими по скалата на постиженията (p-levels) имаха символи в подкрепа на ползваният език. Те подредиха инструкциите и след това отидоха в кухнята да направят сандвич с конфитюр, спазвайки тези инструкции.

Децата, работещи на ниво 1 си направиха рамка. Те избраха ключови думи от списъка с думи в долния край на страницата.

Децата, работещи на нива 2А до 3 работиха по-самостоятелно. От тях се очакваше да използват свързващи думи, изразяващи последователност на действията, с които да съставят изречения и да ги прочитат по време на работата си, за да проследяват дали всичко се спазва в правилната последователност.

Find out more

Recognising and Planning for Special Needs in the Early Years (particularly Ch8) Chris Dukes and Maggie Smith Sage: 2009

Planning the Curriculum for Pupils with Special Educational Needs, A Practical Guide David Fulton: 2004

Ofsted Inspection Framework 2012

Inclusion, does it matter where pupils are taught (Ofsted 2006)

Special education needs and disability review (Ofsted 2010)