Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Разнообразие от условия за учене

Децата с обучителни трудности се обучават в разнообразни специализирани условия, специални училища и масови училища. Гледайте този видео монтаж, представящ началото на учебния ден в специално училище на деца в гимназиална възраст.


Забележете, че всички деца пристигат с автобус; няма родители/асистенти на входа.

Всички ученици в това училище имат специални образователни потребности. Много от тях имат комплексни потребности.

Много специални училища приемат деца на възраст от 2 до 19 години.  

 • Poster
         Image
Индикации за планиране
Part of a school's sensory garden


Въздействието на планирането на преподаването и ученето за такава разнообразна група от ученици е огромно.


Избройте причините защо това е така. Какво намеква необходимостта от планиране?Откъде бихте започнали?

Индикации за планиране

Чуйте двете аудио клипчета, направени с учителка, описваща каква е стартовата й точка на планирането в отговор на потребностите на нейните ученици. Съвпада ли с Вашата?

 • Главен учител 1
  2:04
 • Главен учител 2
  1:35
Планиране на обучението в специалното училище (1)

Нещата, които специалните училища трябва да съобразят в планирането включват:

 • Широката възрастова граница (често от 2 до 19 години)
 • Различните потребности, например РАС, сензорно увреждане, физически трудности.
 • Разнообразните способности, например постиженията могат да варират от GCSE (Сертификат за завършено средно образование) до p-scales (скала на постиженията).
 • Използване на специално оборудване и други адаптации, например подвижна платформа.
 • Обхватът на подкрепата от възрастните, от която децата се нуждаят - разпределяне и координиране на възрастните.  
 • Свързване с други професионалисти, например психотерапевти, логопеди, училищна сестра и инкорпориране на специализирани програми в клас. 
Планиране на обучението в специалното училище (2)Когато учениците имат комплексни потребности е важно техният прогрес да се оценява и наблюдава, за да се гарантира. че са им предоставени подходящите образователни и терапевтични условия.


Планирането на време за оценяване и модериране на работата на децата ще окаже въздействие върху преподаването и ученето. 

Планиране на обучението в специалното училище (3)Трябва да се направи планиране на адаптирана учебна програма (в дълъг, среден и краткосрочен план), за да се гарантира, че учениците ще получат възможно най-доброто образование.  


Персоналът трябва да разбере въздействието на ученето върху индивидуалните обучителни трудности на децата и как да сведат до минимум или да отстранят бариерите пред тяхното учене. 

Планиране на обучението в специалното училище (4)

Както във всяко училище, планирането на училището трябва да бъде на три нива:

 • Цялото училище;
 • Класната стая, 
 • Индивидуално.

Акцентът ще зависи от сложността на обслужваните обитатели и съобразяването на индивидуалните потребности на всяко дете.

Вижте тази примерна програма на занятията, която е резултат от планиране в специално училище. 


Допълнителни примери
A teacher holding up a card depicting
         a green disc

Вижте тези примерни модели за планиране, които понастоящем се използват за образоване на деца с обучителни трудности и увреждания. Включени са примери за дълго, средно и краткосрочно планиране. Помислете за качествата на всеки и изберете един, който бихте използвали във Вашата практика.