Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Организационни фактори
Teacher and children in a classroom

Зад различните проблеми, пред които се изправят някои семейства, работещи с професионалисти, има много организационни фактори, които трябва да бъдат изтъкнати и посочени, ако качеството на живот за семействата ще се подобрява. Тези организационни фактори могат да бъдат разделени в четири области:

 • Сегментиране
 • Разпределение на ресурси
 • Видове социална политика
 • Персонал.

Те ще бъдат изследвани по-нататък в следващите страници.

Сегментиране
Boy with two carers

Могат да възникнат проблеми, ако например:

 • Условията за децата не се разглеждат холистично, а разделени на сегменти в различни области като например образованието, здравето и социалните грижи.
 • Професионалистите в различни области са настроени защитно към територията си и не я споделят с другите професионалисти.
 • Професионалистите в различни области говорят на различен „език” – например някои говорят за „специални образователни потребности”, други говорят за „допълнителни потребности” или „увреждане”.

Професионалистите невинаги работят заедно.

Разпределение на ресурсите


Two carers with a child in a wheelchair

Могат да възникнат проблеми, ако например:

 • Ресурсите са разпределени по формула, така че детето получава определена помощ в класната стая или в логотерапията спрямо  трудностите, които има, но независимо от нуждата, 
 • Подобренията в качеството на живот на детето (или семейството) не се разглеждат, когато има разпределение на ресурсите.
Видове социална политика
Teacher and children in a classroom

Могат да възникнат проблеми, ако например:

 • Различните служби имат различни видове социална политика и следователно разпределят ресурсите на различна основа.
 • Службите не споделят бюджет и ресурси.
 • Службите имат тенденцията да се фокусират върху организационни ограничения (например бюджетни ограничения) и не виждат ролята си като глобално обслужване на нуждите на децата и семействата.
Персонал
Carer with a child in a wheelchair

Могат да възникнат проблеми, ако например:

 • Има чести промени на професионалистите вътре в службите.
 • Няма ключови служители, които да осигурят приемственост.
Преодоляване на организационни препятствия
A carer holds a boy's hand

Разгледайте всяка от четирите области:

 • Сегментиране.
 • Разпределение на ресурси.
 • Видове социална политика.
 • Персонал.

Отбележете всякакви проблеми, които родителите в училището ви срещат във всяка една област и за всяка област направете предложения как може да бъде подобрена ситуацията.


Запомнете, че това са професионални и междуорганизационни проблеми. Училището ви може би трябва да работи с различни служби за разрешаване на тези проблеми..

Допълнителни материали
opened book

Abbott, D., Watson, D. and Townsley, R. (2005) 'The proof of the pudding: What difference does multi-agency working make to families with disabled children with complex health care needs?' Child and Family Social Work, 10. 229-238.