Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Комбиринаране между ползвателите на портала и информацията от всяко дете

Матрицата за жизнена удовлетвореност (МЖУ) е процедура за оценка на субективното качество на живот на индивиди с обучителни трудности (Lyon 2005).


МЖУ представя две обобщения:

 • Качеството на живота на деца с PMLD се подобрява когато те могат да прекарват повече време с дейности, които предпочитат и по-малко време в дейности, които не предпочитат, като и
 • Предпочитаните и непредпочитани дейности от едно дете могат да се определят по поведенческите му/й реакции.

Гледайте този клип, в който главният учител обяснява как служителите се учат да разпознават как децата с обучителни трудности изразяват своите предпочитания и непредпочитания.

 • Poster
         Image
Комбиринаране между ползвателите на портала и информацията от всяко дете

Възрастните, които имат съществено значение в живота на едно дете, например учители, асистенти и родители, описват и се съгласяват за поведението, което показва или демонстрира, че детето е щастливо. Това може да включва осъществяването на зрителен контакт или мърморещ звук. Въпросът не е какъв е този знак, а по-скоро че има съгласие между възрастните (медиаторите) по отношение на това как детето показва, че е щастливо. Стъпка 1 – един от значимите възрастни идентифицира десет дейности, с които детето е ангажирано през деня. Този процес изисква близко наблюдение на детето. След това дейностите се разделят на предпочитани дейности, неутрални и непредпочитани дейности и същите се степенуват. Стъпка 2 – втори възрастен повтаря стъпка 1 отделно и автономно – като идентифицира и степенува дейностите. Стъпка 3 – осъществява се дискусия между значимите възрастни за да решат първите пет предпочитани дейности от детето. Стъпка 4 – след като предпочитаните дейности са идентифицирани вече е възможно да се помисли как да се подобри качеството на живот на детето като се увеличи обемът от време, през който детето е ангажирано с тези дейности и как тези дейности могат да се разширят, например посредством техники като интензивна интерактивност. (виж модула “ Комуникация и интерактивност”).

Следващата дейност ви дава възможност да опитате сами с дете с обучителни трудности във вашия клас\училище.

Идентифициране на предпочитани дейности (1)

Изберете дете с обучителни трудности във вашия клас\училище. Извършете следните стъпки:

1. Попитайте всеки, който познава детето добре да ви каже поведенията, които най-добре описват\насочват кога детето е щастливо. Впишете ги във втората колона от таблицата. В последния ред впишете онези поведения, за които има общо съгласие.


Възрастен Поведение
Класен учител
Училищен асистент
Родител\възпитател
Друг
Друг
Съгласувано поведение, което показва че детето е щастливо

Идентифициране на предпочитани дейности (2)

Сега наблюдавайте детето през един обикновен ден. При десет дейности отбележете като използвате индикаторите “за щастие”, които сте съгласували във втората колона, тук и на следващата страница, кои дейности детето изглежда че предпочита, неутрално е или изглежда не харесва.


  Степенуване Дейности
Предпочитани дейности 1
  2
  3
  4
  5
Неутрални дейности 6

Идентифициране на предпочитани дейности (3)

  Степенуване Дейности
  7
  8
  9
Нехаресвани дейности 10

4. Повторете стъпки 2 и 3 с други ползватели на портала, които познават детето добре. Всички ли сте съгласни за това, което изглежда, че детето харесва и че не харесва?


5. Как може да повишите обема от време, през който детето е ангажирано с предпочитаните дейности?


6. Как може да удължите тези дейности?

Разберете повече


girl in white robes with classmates
         raises her hands in the air and smiles broadly

Lyons, G. (2005) The Life Satisfaction Matrix: an instrument and procedure for assessing
the subjective quality of life of individuals with profound and multiple disabilities. Journal of
Intellectual Disability Research,
49.10 p 766-769.