Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Проблеми и решения
young boy with blue protective headgear
         smiles at teacher

Има конкретни проблеми, оценяващи качеството на живот при деца с тежки и комплексни обучителни трудности. Тези деца винаги имат съществени затруднения с комуникацията. Някои функционират при предречева фаза на развитие. Някои разбират прости искания, особено ако са придружени с показване и могат да комуникират с посочващи жестове или просто с поглеждане. Въпреки това други, например онези с изострен физически недъг, които също така имат задълбочени слухови или зрителни проблеми, се изправят пред дори по-драстични затруднения в комуникацията.

Има три начина за оценка на качеството на живот при ученици с тежки и комплексни обучителни трудности. Поставете фокуса върху развиване на:

 • Способността на детето да отговаря
 • Използване на медиатори за детето
 • Обективни количествени видове измерване.

На всички гореизброени се отговаря в следващите страници.

Разработване на обективното измерване
Teacher and boy in wheelchair smiling
         at each other

Както вече видяхме, важно е да се увеличи потенциалът за комуникация, който всяко дете има, чрез:

 • съсредоточаване върху начините на повишаване комуникационните умения на детето, както и
 • увеличаване на възможностите за детето да комуникира
Развиване употребата на ползвателите на портала
young boy with blue protective headgear
         smiles at teacher

Както вече видяхте ползвателите на портала могат да изиграят важна роля в живота на децата с тежки комплексни обучителни трудности. Ползвателите на портала могат да имат различен поглед върху това, което учениците харесват или не харесват, например, защото:

 • дадено дете може да отговаря и действа различно в различни ситуации – в училище, в къщи или на площадката, както и
 • различните възрастни имат различни гледни точки относно конкретните сфери, които са важни.

Различията в мненията са полезни. Чрез споделяне на тези гледни точки може да се начертае по-богата холистична картина за детето, която в дългосрочен план ще донесе полза на ученика.

Развиване способността на детето да отговаря
teacher and boy in wheelchair smiling
         at each other


Както вече видяхме обективните измервания са често използвани при оценката на качеството на живот. Понякога това могат да бъдат съвсем простички измервания като броят на дните-отсъствия, които ученикът е имал поради заболяване. Основният фокус по отношение на обективните измервания е да се избегне тясно еднопосочната гледна точка върху академичния прогрес като се добавят по-широки аспекти от живота на детето, които могат да са: възможности детето да прави избори или да си взаимодейства с другите.