Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Капани

Чуйте майката на Ема да говори за това, какво харесва Ема.


Какво можете да предложите в това училище за да подобрите качеството на живот на Ема. 


Въпреки, че често се използват медиатори, има редица проблеми. Най-очевидният проблем е, че възрастните могат да имат различна гледна точка от тази на детето. Например на възпитателите им е указано да бъдат прекалено оптимистични по отношение на качеството на живот на възрастни с трудности при обучението по отношение на самоопределянето и социалната адаптация. (Rapley et al 1997).

 • Poster
         Image
Различни ценности
a child sits on a sofa reading
         with his caregiver

Друг проблем е, че дете с увреждане може да цени различни от възрастните неща. Например, дете с разстройство от аутистичния спектър може да има различни гледни точки за природата и важността на приятелството по отношение на доброто качество на живот.

Помощници

Това не е спор срещу използването на медиатори, а по-скоро съвет за важността от внимателното тълкуване (Stancliffe 1999). Стъпка напред може да е ангажирането на  помощници.

Например гледните точки на родители и учители могат да се потърсят независимо и след това да се сравнят. Подобни интерпретации от страна на различни възрастни на интересите на конкретно дете биха дали по-голяма увереност при валидизиране на преценката. Това, което може да се окаже конкретно полезно е да се открие защо възрастните имат различни гледни точки относно това, какво харесва конкретно дете или в какво то е добро.

Изследването на тези различия може да доведе до изцяло нови начини на разбиране как всяко дете е различно в къщи и в училище. Подобни различия посочват сфери за потенциално развитие.

Създаване на възможности от различията


 • В този клип на Софи забележете как различните несъгласия водят до нови възможности за развитие. Вземете под внимание ситуация, при която сте  били в несъгласие с ваши колеги относно това, какво дадено конкретно дете си харесва и какво тя или той могат да постигнат:

  – как обяснявате тези различия

  - посочете зони, в които контекстът\околната среда на детето може да влияе върху тяхното качество на живот.

  - Какво може да направите за да го адресирате?

 • Poster
         Image
Разберете и научете повече
a book with open leafs


Rapley, M., Ridgeway, J. and Beyer, S. (1997) Staff:staff and staff:client reliability of the Schalock and Keith (1993) Quality of Life Questionnaire. Journal of Intellectual Disability Research, 42, 37-42.


Stancliffe, R. (1999) Proxy respondents and the reliability of the QOL-Q Empowerment factor. Journal of Intellectual Disability Research, 43, 185-93.