Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Въведение
boy in blue shirt in automated wheelchair
         smiles at the camera

В миналото резултатите „Всяко дете има значение” са били използвани като индикатори за постиженията на учениците, които излизат извън академичните постижения. За учениците с комплексни нужди ключовите индикатори за качество на живота, обсъдени в предишната част, могат да предложат още по-широка перспектива върху целенасоченото и целево образование. Напредъкът на децата и оттам подобренията в тяхното качество на живот могат да бъдат оценени според всеки от осемте индикатора.

Физическо и емоционално благополучие

young boy in walking frame moves
         from left to right across the frame smiling

Повечето деца с комплексни затруднения имат проблеми и с физическото благополучие. За някои деца това може да включва състояния, които изискват лекарства или хоспитализация. По подобен начин много деца с комплексни нужди имат емоционални или поведенчески затруднения (вижте също и модула „Поощряване на положителното поведение”), някои от които произлизат от проблеми с връзките или трудности с общуването.


Използвайки индикаторите за качество на живота, „Здраве” от кампанията „Всяко дете има значение” може да се разглежда по отношение на подобряване на физическото и емоционалното добруване на децата. Така например, за да се подобри физическото благополучие на детето, училищата могат да наемат и обучат персонал, който да посреща медицинските нужди на децата в училище, като така да се намали пропуснатото време в училище. Като се осигури на детето подходящ начин за общуване, може да се намали фрустрацията и да се подобри емоционалното благополучие.

Самостоятелно определяне
boy with protective helmet laughs
         and smiles with his teacher


Самоопределението е способността да правиш избори и да определяш насоката на събитията. Хората с комплексни нужди, които имат възможност да определят важни аспекти от живота си, преживяват по-добро качество на живот и са по-малко зависими от обществото. Важно е учителите и грижещите се да осигурят възможности за децата с комплексни нужди да изразят възгледите си и да правят избори, за да участват възможно най-пълноценно в обществото.


Дори и учениците с най-много комплексни нужди могат да правят избори.

Междуличностни взаимоотношения и социално включване


Напредъкът, който децата правят в своите междуличностни връзки и взаимоотношения, е жизненоважен фактор за подобряването на качеството на живота им. Учениците, които използват устройства за комуникация, често ги използват само за функционална цел. За да се подобри качеството на живот за тези ученици е важно те да се насърчават да ги използват и за социални цели.


Изгледайте това видео, в което учениците с трудности в общуването биват насърчавани да използват устройствата си за комуникация, за да си приказват ("чатят") с приятелите си.

 • Poster
         Image
Личностно развитие
A girl and her teacher deep in conversation
         over lunch

Личностното развитие е придобиването на нови умения и знания. В кампанията „Всяко дете има значение” постижението е свързано с чувството за забавление и радост, но е важно да се разбере, че всеки от индикаторите за качеството на живота може да бъде свързан с това чувство на радост.

Материално благополучие

Индикаторът за качество на живота „материално благополучие” се свързва с резултата на „Всяко дете има значение” за „Постигане на материално благополучие”. Материалното благополучие се фокусира върху материалните ресурси, до които има достъп детето с комплексни нужди и семейството му. 

Това включва жилищните им условия, специализираното оборудване, от което имат необходимост, и достъпа до ресурси в училището и в общността.

Много деца с комплексни нужди никога няма да постигнат пълна икономическа независимост, заради ограничения в трудовия им капацитет. Но е важно на децата да се даде всяка възможност да станат толкова финансово независими, колкото е възможно постижимо.


Изслушайте това аудио, в което старшият учител на специално училище говори за учебния план за учениците над 16 години и важността на предприемаческите проекти в него.

 • Poster
         Image
Права и лично пространство

Правата и личното пространство не присъстват значимо във „Всяко дете има значение”, но са много важни фактори в осигуряването на добро качество на живот на хората с комплексни нужди. Уважаването и осигуряването на правата и личното пространство на всички деца защитава и обезопасява тяхното бъдеще.


Изслушайте това аудио, в което персоналът на училището обсъжда въпроси около личната грижа. Отбележете как персоналът действа, за да осигури личното пространство и достойнството на учениците.

 • Poster
         Image

Оценяване на индикаторите за качеството на живот

 • Физическо благополучие

 • Емоционално благополучие
 • Самостоятелно определяне
 • Междуличностни взаимоотношения
 • Социално включване 
 • Личностно развитие
 • Материално благополучие
 • Права и лично пространство

Като използвате горните индикатори за качеството на живот, работете заедно с група колеги, за да идентифицирате за всеки индикатор това, което училището ви върши добре, и областите, където може да се внесе подобрение. Вероятно ще можете да идентифицирате силни и слаби страни по отношение на всеки индикатор и те може да варират по отношение на различните деца.

Решете какви стъпки трябва да предприемете, за да подобрите идентифицираните слабости – например може би трябва да обсъдите въпроси по видовете политика със старшия персонал, а също и промени в собствената ви практика биха били по-лесни за изпълнение.


Решете какви са критериите за успех, така че да знаете, когато нещата са се подобрили. Изгответе план за действие, изпълнете го и наблюдавайте въздействието на промените, които направите, по отношение на качеството на живота на децата.


Материалът по-нататък в този модул ще ви помогне да измерите качеството на живота.

Разберете повече

Schalock, R., Brown, I., Brown, R., Felce ,D., Matikka, L., Keith, K., and Parmenter, T. (2002) Conceptualisation, measurement, and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: report on an international panel of experts. Mental Retardation, 40, 457-70