Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Целта
AWAITING IMAGE FROM EDITORS

Резултатите от образованието не трябва да са само в академичния напредък, например през нивата на "р-скалите". Една основна цел на образованието трябва да бъде и подобряването на качеството на живот на учениците.

Предимствата на социалния модел
A girl and her teacher with a small toy

Съществуват аспекти от подобряването на качеството на живот на детето, които не са свързани с научаването на нови умения.


Например:

 • Емоционалното благополучие на едно дете може да зависи повече от тези, които работят с него, отколкото от уменията, които самото дете има
 • Способността на едно дете да общува може да зависи от осигуряването на специализирани ресурси, например ключове или други по-сложни средства за комуникация.

В двата примера качеството на живот може да бъде подобрено не от развиването на нови умения от детето, а чрез промяна на ситуацията, в която то се намира.


Този подход отразява повече социален, а не толкова индивидуален модел на увреждането.

Прегледът

София е дете с дълбоки и множествени обучителни затруднения. Тя прекарва четири дни в седмицата в специално училище и един ден в обикновено училище.


Вижте този видео клип на част от срещата за преглед на София. На срещата се обсъжда дали балансът от дни, които София прекарва в специално и в обикновено училище трябва да бъде променен. 


Кои аспекти на качеството на живот на София се обсъждат в тази част от срещата?

 • Poster
         Image
Прегледът: допълнителни размишления


Групата обсъжда следните съображения, които може да имат влияние върху качеството на живот на София:

 • Нуждата й от физиотерапия, която ще увеличи физическото й благополучие;
 • Важността на това София да може да продължи ездата, което ще повлияе на нейното физическо благополучие, емоционално благополучие, междуличностни отношения, социално включване и личностно развитие;
 • Достъпът на София до специализирани ресурси, обучение и грижа, които биха могли да повлияят на качеството й на живот в много области – в този случай персоналът от обикновеното училище все още не се чувства достатъчно уверен, за да предложи на София специализирания принос, от който тя се нуждае. 
 • Необходимостта за София да бъде част от групата на връстниците, с които ще израсне – по-специално възможностите за междуличностните отношения и социалното включване..

Прегледът: допълнителни размишления

AWAITING IMAGE FROM EDITORS A
         girl and her teacher with a small toy

Целта на прегледа за дете с дълбоки и множествени обучителни затруднения е да се види качеството на живот. Напредъкът по отношение на р-нивото или критериите на националния учебен план може да са фактор, който влияе върху качеството на живот, но това е средство за постигане на целта, а не самата цел. Един по-широк фокус върху качеството на живот насърчава срещи за прегледи с цел разглеждане на чувствата на детето и благополучието му, позитивното му социално включване и възможностите, които детето има, за да постигне личния си потенциал..