Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Преглед
Young girl in polka dot blouse
         and tank top has fun

През последното десетилетие се появиха два модела за разбиране на понятието "увреждане":

 • индивидуален (или медицински) модел
 • социален модел.
Индивидуалният модел
Young girl in polka dot blouse
         and tank top has fun


Индивидуалният (или медицински) модел на увреждането се фокусира върху естеството и тежестта на увреждането на детето, а не върху нуждите му, и върху степента, в която трудностите могат да бъдат преодолени или смекчени. Силата да „променят” такива деца често се разглежда като принадлежаща на медицинските, образователните и други професионалисти

Социалният модел
A teacher shows a girl some name
         cards

Обратно, социалният модел на увреждането се основава на възгледа, че въпреки че детето с комплексни обучителни затруднения може да функционира различно от връстниците си, то социално изградените „бариери” са това, което им вреди. Социалният модел на увреждането не се фокусира върху неспособността на детето, а разглежда това, от което децата имат нужда, за да водят възможно най-пълноценен живот. Той разглежда начини за премахване на „бариерите”, които могат да пречат на децата да постигнат това.

Индивидуалният модел в специалното образование

Много аспекти на политиките и практиките за специалните нужди в Англия могат да се разглеждат като произтичащи от индивидуалния (медицинския) модел на увреждане, като например:

 • Децата със специални образователни потребности СОП  се определят като „имащи обучителни трудности или увреждания, които правят по-трудно за тях  ученето, отколкото за повечето деца на същата възраст” и изискват „допълнителна или различна помощ от тази, която се дава на повечето деца на същата възраст”. Там, където училището не може да осигури помощта, от която има нужда дете със СОП, задължителната оценка може да доведе до декларация за СОП, която описва трудностите на детето и условията, които са необходими, за да способстват за преодоляването им. Определят се цели и напредъкът на детето като всяка от целите се наблюдава редовно. Ефективността или качеството на образованието на детето се определя от напредъка в спазването на целите, и 
 • Скалите, наречени "р-нива" се използват не само за измерване на напредъка на отделното дете, но и за да позволят сравнения между училищата и напредъка на ученици, които работят на по-ниско ниво от националните учебни планове. Martin (2006) описва някои трудности при този подход.
Социалният модел в специалното образование
A girl and two teachers laughing

Други аспекти на типовете социална политика и видовете практика за специалните нужди и увреждания може да се разглеждат като произхождащи от социалния модел на увреждането, например:

 • Декларацията за включване в националния учебен план споменава „задаване на подходящи предизвикателства за учене”, „откликване на различните обучителни нужди на учениците” и „преодоляване на потенциални препятствия към ученето за индивиди и групи”, както и
 • Законът за приобщаващото образование изисква от училищата да направят „разумни адаптации”, за да гарантират, че учениците с увреждания не са дискриминирани.
Придобиване на независимост

В това видео учители на деца над 16 години и ученици говорят за процеса на придобиване на независимост.


Гледайте видеото.


Дали практиките в това училище произлизат от индивидуален или от социален модел на увреждането?


Как работи училището, за да подобри качеството на живота на учениците?

 • Poster
         Image

Придобиване на независимост: допълнителни размишления

a young girl laughs

Практиката в това училище изглежда произхожда от социалния модел на увреждане. Учителите не се фокусират върху неспособността на учениците, а се фокусират върху това от какво имат нужда учениците, за да живеят възможно най-независимо, след като напуснат училище.


Училището работи за подобряване на качеството на живот на учениците по следните начини:

 • преподава им практическите умения, които им трябват, за да водят независим живот, например готвене, пране, пазаруване, използване на обществения транспорт.
 • дава им увереност да използват обществените съоръжения като например кина и басейни.
 • дава им уменията и увереността да се движат безопасно, като им преподава безопасност на пътя и употреба на мобилни телефони.
 • дава на учениците уменията да се справят, когато нещата се объркат.
 • гарантира, че учениците, които не могат да са независими, правят сами изборите си, когато е възможно.
 • работи в тясно сътрудничество с родителите, за да се поощри последователен подход.
Научете повече
An open book

Martin, A. (2006) Assessment using the P scales: Best fit – fit for purpose?, British Journal of Special Education, 33(2), 68-75.

Turnbull, R., Turnbull, A., Wehmeyer, M. and Park, J. (2003) A Quality of Life Framework for Special Education Outcomes, Remedial and Special Education 24(2), 67-74.