Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Уроци, научени от ранната интервенция

Има много уроци, които могат да бъдат научени от специалното образование от практиките на ранната интервенция със семействата. Развити са модели и принципи на семейното функциониране и предоставяне на услугите, които да подкрепят ефективната практика в тази област.

 

AДокладът Aiming high for disabled children: better support for families (HM Treasury and DIES 2007) посочва нуждата от координирана подкрепа в ключови моменти на преход, където услугите могат:

 • Да предотвратят влошаването на здравето, стреса при родителите и другите деца и също настаняването на детето в приемна институция.
 • Да осигурят оборудване, кратки почивки, програми за сън и подкрепа за управление на поведението.
 • Да направят възможно споделянето на знанията и отличителните показатели за добрите практики (с. 35-36).

Базирано на Newman et al, 2010

Инициативи в ранната интервенция
Boy with walking aid

Полезните инициативи при ранната интервенция включват:

 • Ранна подкрепа
 • Модел на развитийните системи
 • Коучинг/Консултиране
Въпреки че тези инициативи са фокусирани върху подкрепянето на деца и семейства в ранните години, техните принципи са важни за всички професионалисти, които работят с деца и млади хора с тежки, дълбоки и комплексни обучителни трудности и с техните семейства.

Изследвайте изводите от всяка една от тези инициативи задълбочено. Какви са изводите за начина, по който вие и вашето училище работите със семействата?

Развитието в ранната интервенция
A Sherborne Developmental Movement group

План-програмата за развитие в ранната интервенция:

 • Обещанието на технологиите
 • Игра
 • Възстановяване на връзките
 • Увеличаване до максимум на семейните модели на взаимодействие 
 • Специализирани подходи
 • Взаимодействие с връстниците


 • Братя и сестри 
 • При/по/знаване на бащите
 • Включване на целите семейства
 • Лидерство
 • Развитие на работната сила
 • Засилване на доказателствената основа

Допълнителни по-нататъшни ресурси

Boy and carer; Sherborne Developmental Movement

Прочетете следната кратка статия за ранната интервенция.


(Carpenter, in Limbrick 2007)Прегледайте уебсайта на Sherborne Developmental Movement website.Моделът на развитийните системи
A Sherborne Developmental Movement group

Съществено за теорията на семейните системи е превъзходството на връзката родител-професионалист, в която взимането на решения и планирането по взаимно съгласуваните цели се споделя между родителите и професионалистите, които участват във връзка, определяна от взаимно уважение, доверие и честност.

 

Dempsey and Keen, 2008

Четири ключови характеристики на Модела за Развитийните Системи

 • Да насочва програмите за интервенция в ранното детство за уязвимите деца и техните семейства.
 • Да увеличава до максимум моделите на взаимодействие на семействата.
 • Да адресира потенциални стресови фактори, свързани с условията на рискове и заболяванията с увреждания.
 • Да се застъпва се за услугите, базирани на обществото.
Guralnick, 2001
Моделът на системите за развитие

Взето от 

Guarlnick, 2001

Коучинг/Консултиране

Предоставящите ранни интервенции все повече осигуряват коучинг/консултиране и си сътрудничат с грижещите се, настойници, за да засилят и подкрепят взаимодействията между тях и детето.

Коучингът е:

 • Доброволен
 • Неосъдителен
 • Отговорен
 • Сътруднически

Hanft, Rush and Shelden, 2004

Процесът на „коучинг“ включва семейството и професионалиста в:

 • Иницииране
 • Наблюдаване
 • Действие
 • Отразяване/Рефлексия
 • Оценяване

Espe-Sherwindt, 2005

Препратки

Dempsey, I. and Keen, D. (2008) A review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability, Topics in Early Childhood Special Education, 28 (1), 42-52.
Online at:

http://tec.sagepub.com/content/28/1/42.full.pdf+html

Carpenter, B. (2007) Early Childhood Intervention: Evolving Contexts of Need, in Limbrick. P. (ed.) Family-Centred Support for Children with Disabilities and Special Needs, London: Interconnections.

Espe-Sherwindt, M. (2005) Another look at “coaching”families: from theory to real life! Доклад, представен на конференцията „Добри практики в ранната интервенция“, университетът в Коамбра, Португалия (ноември).

Friedman, M., Woods, J. and Salisbury, C. (2011) Caregiver coaching strategies for early intervention providers: moving toward operational definitions, Infants & Young Children, 25 (1), 62-82.

Guralnick, M.J. (2001) A developmental systems model for early intervention, Infants and Young Children, 14 (2), 1-18.
Online at:

http://depts.washington.edu/chdd/guralnick/pdfs/dev_sys_model_EI_IYC_10_01.pdf

Guralnick, M. (2005) An overview of the developmental systems model for early intervention, in: Guarlnick, M. (ed.) The Developmental Systems Approach to Early Intervention, Brookline, MA: Brookline Publishing.
Online at:

http://depts.washington.edu/chdd/guralnick/pdfs/overview_dev_systems.pdf

Hanft, B.E., Rush, D.D. and Sheldon, M.L. (2004) Coaching Families and Colleagues in Early Childhood, Baltimore, MD: Paul H. Brookes.

Newman, T., McEwen, J., Mackin, H. and Slowley, M. (Barnardo's Policy and Research Unit) (2010) Improving the Wellbeing of Disabled Children (up to Age 8) and their Families through Increasing the Quality and Range of Early Years Interventions, London: Centre for Excellence and Outcomes in Children and Young People's Services (C4EO).
Online at:

http://www.c4eo.org.uk/themes/disabledchildren/increasingquality/files/c4eo_improving_the_wellbeing_through_early_years_full_knowlege_review.pdf