Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е ранна интервенция?

„Най-добре се разбира като система, предназначена за подкрепата на семейните модели на взаимодействие - тези модели, които най-добре насърчават развитието на децата” 


Гуралник, 2001

'Ранната интервенция може да означава едно от следните определения:

 • действия, предприети в ранна възраст
 • действията, предприети в началото или при диагностицирането на увреждането

... по-голямата част от действията при ранна детска интервенция започват през първите три години на живота.

The scope of early intervention
Boy chewing on ring

Шонков и Майзълз описват обхвата на ранната интервенция:

..За насърчаване на детското здраве и благосъстояниe, засилване на възникващи компетентности, свеждане до минимум забавянето в развитието, подпомагане на възстановяването от съществуващи или нововъзникващи увреждания, предотвратяване на декомпенсация, насърчаване на адаптивни родителски грижи, както и на цялостно семейно функциониране. Тези цели се постигат чрез индивидуализирани услуги за развитие, както и образователни, и терапевтични услуги за деца, които да бъдат предоставени, заедно с взаимно планирана подкрепа за техните семейства.

Shonkoff and Meisels 2000, in Newman et al, 2010

Какво осигурява ранната интервенция?

Ранната интервенция не означава само да се осигури подкрепа на децата с увреждания и техните семейства на ранен етап от тяхното развитие в детството. Децата с увреждания и семействата им имат нужда от правилно координирана подкрепа, осигурена веднага щом те имат нужда от нея, най-вече в ключовите моменти от живота им, и те имат нужда службите и подкрепящите институции да откликнат бързо, когато обстоятелствата им или състоянието на детето се променят.
HM Treasury/DfES, 2007

Ранната подкрепа … е съществено важна за предотвратяването на проблеми като влошаване на здравето, стрес и срив в семейството, деца, които потенциално могат да бъдат настанени за приемна грижа, както и влошаващо се емоционално и социално развитие за децата с увреждания и техните братя и сестри.

HM Treasury/DfES, 2007

Ключовите цели на ранната интервенция

Ранната интервенция означава, че професионалистите, които работят в партньорство с родителите на деца със специфични потребности, помагат на децата да развият своите знания и умения, за да достигнат потенциала си. Тя надгражда силните страни, които могат да бъдат открити у всички деца и семейства.

Изследванията и практиката са доказали, че ранната интервенция води до незабавни и дългосрочни ползи за децата с увреждания, техните семействата и обществото. 

Carpenter, 2001

Ключовите цели на ранната интервенция са:

 1. Да подкрепи семействата в подкрепата на развитието на тяхното дете.
 2. Да поощри развитието на детето в ключови области (когнитивна, социална, физическа, емоционална, лингвистична) чрез учебна програма и възможности за учене през ранните години.
 3. Да поощри увереността на детето в собсвената му способност да се справя. 
 4. Да предотврати появяването на бъдещи проблеми.

Wolfendale, 2000

Качествени характеристики на ефективната ранна интервенция
A girl sitting down


Една ефективна програма за ранна интервенция трябва да:

 • се основава на рамката за развитие на детето.
 • приема системна перспектива, в която всички страни са свързани и са напълно интегрирани.
 • се основава на доказателства.
 • е персонализирана.
 • е фокусирана върху детето и семейството и да ги включва като участници.

 • оценява семействата и професионалистите.
 • работи за постигане на споделен план и споделени цели.
 • е проактивна в идентифицирането на рисковете и грижите.
 • е супервизирана, наблюдавана и оценявана с възможности за обратна връзка от детето/семейството.
 • се съобразява с културните различия.

Базирано на Guralnick, 2005

Характеристики на програмите за ранна интервенция
Boy
         chewing on ring

Семействата оценяват следните характеристики на програмите за ранна интервенция:

 • Пълноценна комбинация от институционални и доброволчески услуги.
 • Ранна и съпричастна диагноза и интервенция.
 • Подход към „цялото“ семейство в партньорството.
 • Простотата да е в много по-голяма степен от сложността.
 • Амбициозност и вдъхновеност от страна на оперативните служби.
 • Интензивни и постоянни интервенции – стига да не се поставят прекомерни изисквания към грижещите се настойници, особено към майките.

Родителите оцениха услугите, фокусирани върху семейството и предоставени от ефективни професионалисти със знания и умения, особено там, където ключовите служители бяха част от целия пакет… [Ключовите служители] се асоциират с по-добри семейни връзки, по-бърз достъп до финансови помощи и намален родителски стрес.
Базирано на Newman et al, 2010

Функции, постижения и предизвикателства
A girl sitting down

Ключови реципрочни функции на ранната интервенция:

 • Подкрепа
 • Образование
 • Посредничество
 • Комуникация
 • Осигуряване на информация
 • Сътрудничесвто
 • Ресурси
 • Съвети

Carpenter, 2004

Функции, постижения и предизвикателства

Основни постижения на ранната интервенция

 • Взаимодействия между родителя и детето
 • Фокусираност на подходите към семейството
 • Преживяванията на детето, регулирани и насочвани от семейството
 • Ефективност: доказателства от моделите за програми

Guralnick, 2007

Предизвикателствата пред програмите за ранна интервенция

 • Включване
 • Практически модели
 • Стилове на партньорство
 • Интервенция, основаваща се на семейството

Carpenter, 2004

Прилагане ранната интервенция на практика
A boy in a standing support

Идентифицирайте ключовите елементи на ранната интервенция и съставете план, включващ специфичните действия за това как бихте могли да ги прилагате към семействата на децата и младите хора, с които работите.

Препратки
References

Guralnick (2007) “Future directions in early intervention”. Доклад към второто Международно общество за ранната интервенция, проведено в сътрудничество със Седмата годишна научна конференция „Изследвания в науките за образованието и рехабилитацията“ на университета в Загреб. Загреб, Хърватска (14-16 юни).


Carpenter, B. (2004) “Early Intervention: A 21st-century concept or a lost cause?”. Доклад, представен на европейската конференция „Европейски измерения на специалното образование: оформяне на различен профил“. Солун, Гърция (ноември).


Guralnick, M. J. (2005) „Early invervention for children with intellectual disabilities: current knowledge and future prospects”. Journal of applied research in intellectual disabilities, 18 (4), 313-324.

Препратки
References

HM Treasury and Department for Education and Skills (DfES) (2007) Aiming High for Disabled Children: Better support for families. London: HM Treasury.


Newman, T., McEwen, J., Mackin, H. and Slowley, M. (Barnardo's Policy and Research Unit) (2010) Improving the Wellbeing of Disabled Children (up to Age 8) and their Families through Increasing the Quality and Range of Early Years Interventions. London: Centre for Excellence and Outcomes in Children and Young People's Services (C4EO).