Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Предизвикателно поведение

Децата с обучителни трудности имат право да живеят в местната си общност и да имат същите възможности, както всички други деца. Но предизвикателното поведение може да доведе до там, че детето да бъде изключено, а семейството да се чувства все по-изолирано и затворено в дома си. Затова ранната подкрепа на семействата е толкова важна – като целта е да се предотврати ескалирането на поведението до такъв проблем. Подкрепата не трябва да се изразява само в „съвети” от професионалисти, а трябва и да бъде „получаване на правилната подкрепа, на правилното място и в правилното време“.
Social Care Institute for Excellence, 2011

Предизвикателното поведение е основната причина за престоя на децата за 38 или 52-седмици в училища пансиони... и също така е основен фактор за невъзможността на семействата да имат кратки почивки (или заместваща грижа), както и за липсата на достъп на детето до образователни, терапевтични и/или общностни или социални дейности.

Beresford, 2009

Предизвикателно поведение
След като години наред се справях с поведението на Гари и се опитвах да защитя двете му по-малки сестри, като се стараех да поддържам домакинството спокойно и живеех с опънати нерви, стигнах до етап, в който просто не можех да се справя. Гари постоянно ме нараняваше. В специалното му училище имаше трима членове на персонала, които се грижеха за него, но се налагаше да го изолират. Едва на този етап получихме помощ. Гари влезе в заместваща грижа от понеделник до петък, а ние получихме списък с училища пансиони, които да посетим.
Родител пред Challenging Behaviour Foundation, 2004Родител пред 
 Challenging Behaviour Foundation, 2004

Типични поведенчески предизвикателства
Bar chart showing Aggression 90%, Social
         disruption 88%, Destruction 85%, Non-compliance 84%, Temper tantrums 82%, Self injury
         80%, Physical injury 79%, Sleeping problems 79%, Hyperactivity 78%, Rituals 77%, Inappropriate
         sexual behaviour 73%, Wandering 73%, Stereotypy 68%, Other 15%Седемдесет и трима родители, чиито синове и дъщери са били настанени в 52-седмични специални училища пансиони, посочиха следните поведенчески предизвикателства, които децата им проявяват:

Фактори на влияние

Трудовият терапевт и психологът предложиха начини за подобряване на поведенческите модели, но предложенията не работят, когато се опитваш да успокоиш наранени братя и сестри или да вършиш домакинска работа.
Родител в McGill et al, 2006

Родителите отбелязват следните фактори като оказващи въздействие върху нуждата за настаняване в специално училище:

 • Трудности в справянето с предизвикателното поведение на техния син или дъщеря.
 • Необходимостта от 24-часов последователен подход към управление на поведението.
 • Неспособност на местното училище или служба по заместваща грижа да се справи, което води до изключване.
 • Липса на знания у персонала за управление на поведението и подходящи обучителни стратегии.
 • Неефективни професионални съвети и помощ.
 • Липса на достатъчна заместваща грижа.
Адаптирано от  McGill et al, 2006

Обучение за родителите по управление на поведението

Carer holding distressed boy's hand

В своя преглед на обучението за управление на поведението за родители, Beresford (2009) намира доказателства за:

 • Обучаването на родители в управление на поведението има положителен ефект върху възприятието им за тяхната компетентност и родителски умения.
 • Обещаващи подобрения във взаимоотношенията и поведението на сина или дъщерята, след като родителите са били на обучение.
 • Общите и адаптираните обучителни програми са полезни

Източници на ресурси и семейна подкрепа
Distressed boy with carer

Challenging Behaviour Foundation помага на семейства с деца и млади хора с тежки обучителни трудности и предизвикателно поведение, както и на професионалистите, които работят с тях. Целите на фондацията накратко са да:

 • Осигури информация и подкрепа.
 • Подобри доставянето на услуги на местно ниво.
 • Окаже влияние върху мнения и видове социална политика.
 • Насърчава, лансира и разпространява изследвания по темата.
Challenging Behaviour Foundation разполага и предоставя разнообразие от информационни листовки и други ресурси за сваляне на вашите компютри.

Подкрепа за родителите
Distressed
         girl

Посетете следния уебсайт:

И прочетете:
Информационна листовка за предизвикателното поведение на Social Care Institute of Evidence
Направете списък на нещата, които училището ви прави понастоящем, за да подкрепи родители, чиито син или дъщеря проявяват предизвикателно поведение. Помислете как училището може да подобри подкрепата си.
С разрешение от ръководството, говорете с един или двама родители за опита им с предизвикателното поведение на техния син или дъщеря. Какви са нуждите им? Какво смятат те, че им е било най-полезно? По какви начини смятат, че училището може да ги подкрепи допълнително?

Допълнителни материали
Open book

Допълнителна информация относно подкрепящото поведение може да бъде намерена в модула за насърчаване на положителното поведение.

Beresford, B. (2009) The Effectiveness of Behavioural Interventions which Involve Parents in the Management of Behaviour Problems among Disabled Children: A rapid review (Full report and Summary) York: University of York/Social Policy Research Unit.

Допълнителни материали (продължение)
Open book


Родителски перспективи - Challenging Behaviour Foundation (2004) Parents' Perspectives (информационна листовка).


Онлайн на (Online at) :


McGill, P., Tennyson, A. and Cooper, V. (2006) 'Parents whose children with learning disabilities and challenging behaviour attend 52-week residential schools: their perceptions of services received and expectations of the future', British Journal of Social Work, 36, 597-616.

Допълнителни материали (продължение)
Open book

Social Care Institute for Excellence/Challenging Behaviour Foundation (2011) Challenging behaviour: a guide for family carers on getting the right support for children, London: Social Care Institute for Excellence