Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Служби по партньорство с родителите (СПР) и училищата

PСПР имат пълномощията да работят с училищата. В зависимост от нивото им на финансиране (1 за най-високото и 3 за най-ниското) те могат например да:

 • Изпращат представители на медиите в училищата (1-3).
 • Изграждат връзки с училищата чрез индивидуално включване и служител по родителските връзки (3).
 • Подпомагат училищата при връзките с родителите (2).
 • Участват в пред-трибуналната подготовка на училището (2).
 • Изграждат добри връзки с някои организации, за да осигурят по-широки услуги за родителите (2).
 • Водят обучения за училищата – учители, директори, координатори по специални обучителни потребности (1).
 • Посещават съответните събития (например срещи за преход, дни на отворените врати) (1).
 • Изграждат подкрепяща връзка с училищата (1).
 • Търсят обратна връзка от училищата относно услугите (1).

(Rogers et al, 2006)

[Местните власти имат] отговорност за финансирането, ресурсите, управлението, наблюдението и стандартите на СПР… при установяване на СПР местните власти се насърчават да работят с доброволни групи и организации за доставяне на услугите, които най-добре посрещат нуждите на родителите.
Rogers et al, 2006

СПР са… предназначени за работа с родителите на всички деца със специални образователни потребности, като осигуряват информация и реклама, обучения, съвети и подкрепа, свързване и сътрудничество, а също така помагат за информиране и повлияване на местните политики в областта на специалните образователни потребности и практиката…

Всяка [местна] власт в Англия и Уелс има служба по партньорство с родителите, обикновено базирана в отдела по образование, но понякога ръководена от доброволна организация.

Council for Disabled Children /
Contact a Family, 2005

Схеми за партньорство с родителите

Схемите за партньорство с родителите се представят от Кодекса за практика към СОП (1994), за да „насърчават… активни практики с родителско партньорство за деца със значителни специални образователни потребности.“

1994 – цели на схемите за партньорство с родителите:

 • Да осигурят услуги по информация и съветване.
 • Да стартират схемата за посочваните лица.
 • Да намалят конфликта и случаите на трибунал за СОП. 
 • 2001 – ревизираният Кодекс на практика за СОП посочва нуждата за местните образователни власти и училищата да развият ефективно родителско участие.

2001 и нататък – след приемането на закона за специалните образователни потребности и увреждания местните власти са задължени да:

 • Осигуряват достъп до схеми за родителско партньорство за родители в областта си.
 • Посочат независимо лице, което да помогне с разрешаването на споровете между родителите и местните власти или училища.
Зелената харта за партнирането на родителите

Много родители извличат полза от съветите и информацията, подадени от местната им служба за партньорство с родителите, която съществува за осигуряването на безпристрастна информация и съвети към родителите за специалните образователни потребности на децата им. Националната мрежа за родителско партньорство осигурява обучение и насоки за СПР относно задълженията, свързани със СОП и най-добрите практики. Най-ефективните партньорства осигуряват независима подкрепа за родителите, които искат такава, и подкрепа за поставяне под въпрос на местните политики и практики, свързани със СОП.
Department for Education, 2011

Дейности
Carer showing boy two items of
         food.

 СПР биват подкрепяни от Националната мрежа за партньорство с родителите . Посетете сайта им: (http://councilfordisabledchildren.org.uk/what-we-do/networks-campaigning/national-parent-partnership-network) за да разберете повече за  СПР .

Гледайте краткото видео за училища по темата „Как да извлечем най-доброто от партньорството с родителите“ (http://www.parentpartnership.org.uk/pps/films_for_local_authorities_and_schools.html).


Cвържете се с местната СПР (линк на сайта на Националната мрежа за родителско партньорство), за да обсъдите как могат да подкрепят училището ви в работата със семейства.

Съставете въпросник, който да бъде попълнен от персонала на училището относно ползи, предизвикателства и ефективни начини за работа със семейства. Обобщете резултатите пред тях и обсъдете как да развиете практиките.

Допълнителни материали
Seated girl with her carer.

Contact a Family and Council for Disabled Children (2004) Parent Participation: Improving services for disabled children (Professionals' guide), London: Council for Disabled Children/Contact a Family.

Препратки
Council for Disabled Children / Contact a Family (2005) Parent Participation: Improving services for disabled children (Parents' guide), London: Council for Disabled Children/Contact a Family.


Препратки
Rogers, R., Tod, J., Powell, S., Parsons, C., Godfrey, R., Graham-Matheson, L., Carlson, A. and Cornwall, J. (2006) Evaluation of the Special Educational Needs Parent Partnership Services in England, London: Department for Education and Skills.