Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Раса, култура и религия
Boys of differing ethnicities listening

Расата, културата или религията на семействата може дoпълнително да наслагват проблемите за тях. Семействата с деца с увреждане от чернокожите и малцинствените етнически общности е по-вероятно, в сравнение с  белите семейства, да преживеят значително неравенство и дискриминация свързани с работата, образованието, жилището, транспорта и социалните услуги (Broomfield, 2004; Hatton et al, 2004).

Потенциални проблеми
Girl and boy playing with picture cards

Семейства от чернокожи и малцинствени етнически общности е по-малко вероятно от белите семейства да:

 • Докладват увреждането на детето си.
 • Ползват/инициират услуги.
 • Получават сравними помощи за увреждания.
 • Се чувстват свободни да се обърнат към системи, които подкрепят деца и младежи с обучителни трудности и семействата им.

По-вероятно е да:

 • се чувстват по-малко добре информирани.
 • преживяват бедност
 • преживяват безработица или работа с нисък статус.

Адаптирано от Contact a Family, 2006

Работа със семейства от малцинствени общности BME 
Girl and boy playing with picture cards
 • Практикуващите не трябва да имат стереотипни възгледи, които могат да отчуждят семействата и да навредят на потенциалното партньорство (Broomfield, 2004).
 • Много семейства не получават наличната подкрепа, от която имат нужда, тъй като не са наясно, че има служби, отговарящи за такива услуги (например терапии и кратки почивки).
 • Може да им липсват знания, свързани с уврежданията и специализираното образование (например основни идеи за уврежданията, терминология и роли на професионалистите), което задържа нивото им на включване и достъп до подкрепа (Broomfield, 2004; Hatton et al, 2004).
 • Може да нямат информация за услугите, достъпни на други/чужди езици (North Wales Racial Equality Network, 2008).
Чести недоразумения 
Girl cutting paper with scissors
 • Семействата от малцинствени общности често нямат достъп до помощта на разширеното семейство, както обичайно се предполага, дори ако членовете на семейството живеят наблизо – поради неподходящи жилища, трудова мобилност и политики за имиграция (Mir et al, 2001).
 • Езиковите бариери може да доведат до това, семействата да се възприемат като отхвърлящи или незаинтересовани от специализираните услуги (Mir, 2007).
Установяване на партньорство със семейства от малцинствени етноси?
Girl and boy playing with picture cards

Политиката да си „сляп“ за цвета на кожата може да се усеща като включваща, но често не признава нуждите на семейството. Професионалистите трябва да:

 • Имат необходимото признание за преживяванията на семейството.
 • Осигурят писмени материали за подкрепа на различни езици.
 • Използват чуждоезиковите умения на членовете на персонала, дори и само за превод.
 • Наемат персонал или ключов служител, който може да говори втори чужд език .
 • Информират семействата за възможностите за подкрепа, които са налични в училище или чрез местните или националните организации, особено тези, които са насочени към семействата от малцинствени общности.
 • Предлагат възможности за свързване на семействата от сходен културален произход – чрез това те да могат да се сдобият с повече информация и с компания.
Дейности

Децата с увреждания от чернокожи и други малцинствени етнически общности са изправени пред трудности и предизвикателства в достъпа си до и получаването на услуги, а често тези, които получават, не са чувствителни към културата и езика им или те не са свързани с техните нужди. Изправени са пред двойната дискриминация на увреждането и това, че са от малцинствена етническа група.“ (Simon, 2006)

Прегледайте наскоро издадената литература (например North Wales Race Equality Networ, 2008, Simon, 2006) относно тази двойна дискриминация и дайте заключенията си в резюме от 500 думи.

Направете списък с целите и насоките за добра практика за работа със семейства от малцинствени общности във вашата училищна общност. Сравнете това със съответните документи за политиките на училището. Трябва ли да бъдат осъвременени?


„Овластяването на индивидите е един от ключовите принципи в застъпничеството… За общности, които поставят голяма стойност на колективността и взаимната зависимост, то може да е отчуждаващо и да бъде видяно като съзнателно подриващо принципите, на които се основава семейната структура.“ (NWREN, 2008)

Обсъдете застъпническата роля на персонала на училището си във връзка с уврежданията и културата на малцинствата.

Препратки

Contact a Family (2006) About Families with Disabled Children – UK, London: CAF.Hatton, C., Akram, Y., Shah, R., Robertson, J. and Emerson, E. (2004) Supporting South Asian Families with a Child with Severe Disabilities. London: Jessica Kingsley.

Препратки

Mir, G., Nocon, A., Ahmad, W. and Jones, L. (2001). Mir, G., Nocon, A., Ahmad, W. and Jones, L. (2001) Learning Difficulties and Ethnicity, London: Department of Health.


Mir, G. (2007) Effective Communication with Service Users: A Race Equality Foundation briefing paper, London: Race Equality Foundation.


Newman, T. (2009) Ensuring All Disabled Children and Young People and their Families Receive Services which Are Sufficiently Differentiated to Meet their Diverse Needs, London: Centre for Excellence and Outcomes in Children and Young People's Services (C4EO).

Препратки

North Wales Race Equality Network (2008) Race Equality in Practice Support Pack: Supporting advocates working with cultural diversity, Kidderminster/Cardiff: BILD/Welsh Assembly.


O'Hara, J. (2003) Learning disabilities and ethnicity: achieving cultural competence, Advances in Psychiatric Treatment, 9, 166-174.