Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Какво е семейна екология?
Distressed boy with carer

Екологичният подход често стои наравно с развитийния подход към детското развитие и оценката на уменията. Екологията има много различни определения в човешките науки, но в най-общия смисъл екологията се определя като взаимодействията на организма с неговата среда (Mäki, 1994).

Екологичен модел

Понятията Екологичен модел или екологична перспектива произлизат от книгата на Бронфенбренер Ecological Systems Theory of Human Development (1979). Тя дава рамка за разбиране на многото влияния – или рискови и защитни фактори – които играят роля върху развитието и оформянето на детето. Според Бронфенбренер (1989) начинът, по който едно дете се развива, е функция от взаимодействията между отделното дете и неговата среда през периода от време, в който детето се развива. Моделът приема системна перспектива относно семейното функциониране и осигурява рамка за разбиране на това как критичните фактори, които влияят върху развитието, са построени в йерархия на четири нива: социо-културно ниво (фактори от макро-системата); общността (фактори от екзо-системата); семейството (фактори от микро-системата) и нивото на индивидуалния родител или дете (онтогенични фактори).

Owens, 2010

Семейната общност
Daughter, father and son stand close in their
         sitting room

Програмите за интервенция трябва да разглеждат семействата в контекста на техните общности и да им помагат да намерят подкрепата, от която имат нужда, за да поощряват ефективно развитието на своето дете (Spiker, Hebbeler and Malik, 2005).

Семейно благополучие

Наличието или отсъствието на подкрепа и възможности в общността може да даде и установи усещането на едно семейство за благополучие или да действа като стресов фактор. Общности с високи нива на безработица, престъпления с насилие и липса на висококачествени детски грижи ще направят по-трудно родителстването на малко дете с увреждания. Способността на семейството да посрещне основните си нужди от храна, подслон и транспорт зависят отчасти от това къде живеят те. Степента, в която общността осигурява подкрепа за цялостното функциониране на семейството, ще повлияе на развитието на всички малки деца в общността, но може да е особено важна за развитието на децата с увреждания.

Spiker, D., Hebbeler, K. and Mallik, S. (2005) 'Developing and implementing early intervention programs for children with established disabilities'.

Сложността на контекста

Carer holding distressed boy's hand

Детето и неговото семейство съществуват в серия от сложни заобикалящи фактори - контексти, което включва техните:

 • История

 • Ценности 
 • Култура 
 • Eтничека принадлежност
 • Структура
 • Домашна рутина
 • Дейности в общността
 • Увреждане на детето 
 • Възраст на детето 
 • Икономически статус
 • Географско местоположение.

(McWilliam, 2010)

Семейни структури

… Като последен акцент, координацията на услугите се влияе и от съществуващата системна инфраструктура. Инфраструктурата е съставена от множество организации, агенции и програми, които могат или да улеснят, или да затруднят ефективната координация на услугите в тази сфера. Въпреки че финансирането е важна част от инфраструктурата, другите аспекти на инфраструктурата са също толкова важни (например развитието на персонала, координацията на службите и натоварването). Семействата, професионалистите от службите и инфраструктурата на службите са включени в рамките на контекста на общността, като всички те се съчетават, за да повлияят не само на естеството на координацията на предостаявяните услуги, но и на произтичащите от това резултати.
Bruner, 2005

Контекстът на службите
Daughter, father and son stand close in their
         sitting room

Професионалистите от службите и координаторите имат:

 • Нагласи
 • Ценности
 • Знания (за ресурси и препоръчани практики)
 • Предишен опит
 • Обучение/тренинг
 • Умения.

(McWilliam, 2010)

Семейна екология и вашето училище
Distressed boy with carer

Помислете за характеристиките на семействата и на училището ви, които се отразяват върху услугите, предлагани от вашето училище за семействата.


Как биват адресирани те и как са съгласувани вътре в училището?


Разгледайте даден вид от различните типове училищна политика. Какви елементи се откриват като взети предвид в „семейната екология“? Как тя може да бъде пренаписана, за да обезпечи по-нататъшно интегриране на принципите на семейната екология?

Препратки

Bruner, M.B. (2005) Service coordination and integration in a developmental systems approach to early intervention, in: Guralnick, M. (ed.) The Developmental Systems Approach to Early Intervention, Maryland: Paul Brooks.

 

Maki, I. (1994) Ecological approach and early intervention, in: Leskinen, M. (ed.) Family in Focus: New perspectives on early childhood special education, Jyvaskyla: University of Jyvaskyla.

 

McWilliam, R.A. (2010) Working with Families of Young Children with Special Needs, New York: Guilford Press.

 

Owens, S. (2010) An Introductory Guide to the Key Terms and Interagency Initiatives in Use in the Children's Services Committees in Ireland, Dublin and Belfast: Centre for Effective Services.

Препратки

Spiker, D., Hebbeler, K. and Mallik, S. (2005) Developing and implementing early intervention programs for children with established disabilities, in Guralnick, M. (ed.) The Developmental Systems Approach to Early Intervention, Maryland: Paul Brooks.