Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Философия, насочена към семейството
A boy holding a cup with two carers

Практиките, насочени към семейството включват семейно вземане на решения и действия, които почитат и уважават семейните избори, предпочитания и желания.
Dunst et al, 2007


Семейно насочената философия се развива от теорията на екологичните системи (Бронфенбренер,1979), помагането и оправомощаването (виж Демпси и Кийн, 2008). Ефективните семейни услуги/грижи насърчават съвместното съжителство, съвместната работа, утвърждаването и уважението (Демпси и Кийн, 2008)

Много влиятелни модели на предоставяне на семейни грижи (Дънст, 2007; Гуралник, 2001) са се появили чрез развитие на интервенцията в ранна детска възраст.

В допълнение към ранното детство, специалното и общото образование, горепосочените принципи за семейно подсигуряване са широко разпространени в здравните и терапевтични услуги(Демпси и Кийн, 2008).

Принципи на грижите, насочени към семейството
Seated girl laughing with two carers

Това са четири решаващи принципа, които обуславят грижите, насочени към семейството:

 • Семейството, а не специалистът е константата/непроменливата величина в живота на детето.
 • Семейството е в най-добра позиция да определи нуждите и доброто физическо благосъстояние на детето.
 • Най-добре се подпомага детето като същевременно се помага на семейството в контекста на тяхната общност.
 • Специалистът носи отговорността да засили семейния избор и да ги подкрепя в техния контрол над грижите, които желаят.

(Демпси и Кийн, 2008)

Еволюцията на семейното партниране
Several children arrive at school

Развиващите се модели на партниране със семейства са довели до разглеждането на семействата като част от една динамична система. 

През последните 20 години перспективите в практиката са се променили радикално от посока на:

 • Разглеждане на семействата като изолиран сегмент към разглеждане на семействата като интегрирани в социален контекст.
 • Професионално контролиращи към семейно насочени.
 • Фокусирани единствено върху детето към фокусирани върху семейството.
 • Опростени линейни модели на интервенция към по-сложни транзакционни такива.
 • Мултидисциплинарна работа към интердисциплинарна работа.
 • Изолирани грижи с общ базов център към приобщаващи грижи, базирани в общността.

(Moore, 2005)

Зараждащи се тенденции в ранната интервенция
A boy holding a cup with two carers

 

Прочетете тази статия, за да разберете понастоящем възникващите тенденции в работата със семейства при ранна интервенция.


Как могат тези тенденции да бъдат развити във вашето училище?

Характеристики на успешното подпомагане
Several children arrive at school


Сега има по-разширено разбиране относно характеристиките на успешното и неуспешното подпомагане - предоставяне на грижа .

Начинът, по който специалистите подкрепят и подпомагат деца с увреждания и техните семейства има потенциала да подобри или да възпрепятства добрия резултат за детето и семейството. Понастоящем теорията за семейните системи подчертава и затвърждава много модели за предоставяне на грижи, които разпознават взаимовръзката между членовете на семейството и значението на това да бъдат оценени нуждите на всички членове на семейството, а не само на тези от тях, които са с увреждания.
Демпси Кийн, 2008

Фактори с влияние върху успешността на предоставените грижи
Seated girl laughing with two carers
Разгледайте следния списък от фактори, влияещи върху успеха на услугите за семейно подпомагане. За всеки фактор обърнете внимание дали смятате, че ще доведе до засилване на връзките в семейството или до допълнителен стрес за семействата:

 • Висок социално-икономически статус на семейството.
 • Високо ниво на разбиране за собствените възможности относно влияние върху събития.
 • Висока степен на увреждания при син/дъщеря.
 • Насочени към семейството практики за под/помагане.
 • Увеличени часове/време за контакт със специалисти.
 • Увеличена интензивност на грижите към детето или младежа.

Сравнете отговорите си с този списък, базиран на Дънст ет ал, 2007 list based upon Dunst et al, 2007.

Взаимоотношения семейството - специалист
Several children arrive at school

В семейно-ориентираните услуги винаги са били наблюдавани по-високи нива на участие на родителя.

(Карпентър и Егертън, 2005; Хътчинсън, 2005)

Близкото взаимодействие между семейства и специалисти е решаващо за това дали семейството ще бъде допуснато да даде своя принос в постоянно-променящото се, с неясен ход и сценарий, развитие на детето. Ще се наложи да бъдем креативни в предприемането на стратегии, за да осигурим участието на семейството в нашите услуги. (Карпентър и Егертън, 2005; Хътчинсън, 2005).

A model for intervention

Dunst et al's (2002) framework encourages us to consider the implications for our practice of intervention outcomes for, and potential contributions of, all family members including 'significant others'.

Модел за интервенция

Като използвате модела на Дънст ет ал, помислете по следните въпроси:

 • Какви са практическите характеристики на определена интервенция, която сте провели със семейство?
 • Какви са били резултатите за детето, родителя, семейството?
 • Какви са били последствията от практиката за Вас като специалист?

Какви промени бихте направили за в бъдеще?

Препратки

Бронфенбренер. Ю. (1979) Екология на човешкото развитие, Кеймбридж: Harvard University Press.


Карпентър, Б. и Егертън, Дж. (2005) Интервенция в ранна детска възраст: Международни перспективи, национални инициативи и регионални практики, Ковънтри: West Midlands SEN Regional Partnership.


Демпси, И. и Кийн Д. (2008) Преглед на процесите и резултатите в грижите, насочени към семейството за деца с увреждания, Теми в специализираното обучение в ранните детски години. 28 (1), 42-52 Topics in Early Childhood Special Education, 28 (1), 42-52.

 

Дънст, К. Дж., Хамби, Д.У. и Брукфийлд, Дж. (2007) Моделиране на ефектите от променливите в интервенцията в ранна детска възраст върху благосъстоянието на родител и семейство, Журнал на приложни количествени методи, 2 (3), 268-288  Journal of Applied Quantitative Methods, 2 (3), 268-288.

Препратки 

Дънст, К. Дж., Тривет, К. М. и Кътспек, П. А. (2002) Към оперативна дефиниция на основаната на факти практика, Фокус: Основани на факти подходи в ранно детско развитие, 1 (1), 1-10.

 

Гуралник, М. Дж. (2001) Модел на развиващите системи за ранна интервенция, Бебета и малки деца, 14 (2), 1-18, Infants and Young Children,.

 

Хътчинсън, Дж. (2005) Ранна интервенция при аутизъм в Ковънтри. В: Карпентър, Б. и Егертън, Дж. (2005) Интервенция в ранна детска възраст: Международни перспективи, национални инициативи и регионални практики, Ковънтри: West Midlands SEN Regional Partnership.

 

Мур, Т. (2005) Evolution of early childhood intervention practice, Еволюция на интервенционните практик в ранна детска възраст, Презентация на ECIA (VC) Консултативен Форум, „Движение към резултати в интервенцията в ранна детска възраст – как да се справим?“(14 Октомври).