Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Комуникационно равитие (1)
A girl and her teacher sit at a table and
         communicate

Комуникационното развитие включва слушане и разбиране, както и реч и невербалната комуникация.
Процесът по развиване на комуникация при деца с умствена изостаналост е фундаментално подобен на процеса на развиване на комуникация при типичните деца.

Въпреки това, той се променя във времето, във формалните и функционални резултати, както и необходимостта от конкретни инструкции за подпомагане на процеса на развитието. (Кайзер и Сие, 2001).

Синдром на Даун като фокус
Carer interacting with disabled children.

Следващите слайдове се фокусират върху проблемите с езика и комуникацията при деца със синдрома на Даун, като увреждане акцент. Това увреждане бе избрано, тъй като често съпътства деца с комплексни обучителни трудности и увреждания. Основната информация за езика и в областта на развитието на комуникация може да се намерят на ниво Б.

Развитие на комуникацията (2)

При деца със синдром на Даун, развитието на комуникация се свързава със символичната игра и символично функциониране / разбиране (О'Тул и Шиат, 2006 г.)

Разбирането на предварителни езикови предиктори (периода на развитие, преди едно дете да има езикова система за придобиване на език) ще помогне на учителите да определят и оценят на ранен етап забавянето в езика (Уат и сие, 2006).

За допълнителна информация за синдрома на Даун погледнете следните връзки::
Early Support (2010)
Information for Parents: Down syndrome Annesley: DCSF Publications.

Комуникация                            – холистичен подход

Може да се твърди,че крайната цел на речевата интервенция е да допринесе за правилното производство на  звуците на речта, които да резултатират в разбираем разговорна реч в рамките на средата на детето. Въпреки това друга подобно важна задача може да бъде да се увеличи участието на детето в социалното взаимодействие и повишение на самоуважението............................

McLeod and Bleile, 2004

Важно е да се помни, че комуникацията е създаване и поддържане на социални връзки, както и производството на речеви звуци.

Жестове (1)

Независимо от вида на езика на знаците ... различни видове едновременна комуникация улеснява словото и производството на устната реч, когато се използват с деца с малко или никакво езиково поведение.

Дунст и сие, 2011

Внимание към това как жест на детето,който се развива може да:

 • Предостави доказателства за развитие на символи;
 • Да води до подходящи за тяхното развитие интервенционните цели;
 • Да покаже кои концепции детето може да комуникира и има появяващо се разбиране за тях.

(Капоне и МакГрегор, 2004)

Жестове (2)
A seated girl gestures during an
         oral skills class

Функциите на жестовете / езика на тялото включват комуникация, компенсация, и преход към говоримия език. Те се използват в:

 • Социална конвенция(напр. чао-чао);
 • Посочване  за съвместно внимание;
 • Напредък по сценарий за игра;
 • Изразяване на емоция и т.н.
Децата със синдрома на Даун на възраст между 10 месеца и четири години показаха по-бързо развитие на символичен език, чрез жестове и по-голям жестов речник, отколкото типично развиващите се деца, но, за разлика от типично развиващите се малки деца, те не използват кросмодални комбинации (например език и жестове заедно)..

(Виж:Капоне и МакГрегор, 2004)

Жестове и децата със синдром на Даун (1)

Жестовете се практикуват при всяка възможност и се преподават ... [формално или неформално]в групи. Много ...се учат чрез игра с пръсти и песни.

Фореман и Крюс, 1998

Децата със синдром на Даун в период на развитие от 7 до 18 месеца, приети в програма за прохождащи са в състояние да използват знаци, по-често от думи, за да се посрещнат комуникативни си потребности.

(Капоне и МакГрегор, 2004).

Две добре познати знакови системи са Макатон и Сайнаналог.

 • Винаги използвайте реч паралелно със знаците.
 • Вие самия изпозвайте знаци.
 •  Правете жестове ясно,така че да бъдат видени.
 • Превърнете информацията в книжки с картинки.
 •  Научете  и преподавайте знаци за предмети, действия и описание.
(Виж: Начална подкрепа, 2010)

Жестове и децата със синдром на Даун (2)


A boy participates in an oral
         skills class

Без ръчно жестикулиране, децата могат да пропуснат решаващи възможности за комуникация и изучаването на език.


Учителите и семействата трябва да:

 • Използвайте жестове / знаци наред с говорими структури;
 • Бъдете нащрек за започване на комуникация от детето чрез жест.

(Капоне и MкГрегор, 2004 г.)


Натиснете тук за да прочетете "Покрепа с ранни знаци/жестове'.

7-годишни деца със синдром на Даун отговарят по-добре, сотават фокусирани за по-дълго и по-успешно изпълняват задачи, когато са използвани жестове самостоятелно или в комбинация с речта. (Виж: Капоне и MкГрегор, 2004 г.)

Наблюдаване на употребата на жестове

Когато майките не са отговорили на [детската ]комуникация с жестове, децата не изпращат повторно своите послания.

Капоне и МакГрегор, 2004

Важно е да се вземе под внимание и да гради върху това, как децата с  комплексни обучителни затруднения и увреждане използват жестовете, така че и най-малките опити да общуват могат да станат основа за по-голямо умение и увереност.

Извършете подробно наблюдение на дете с което работите, като отбежите използването на жестове за общуване. Разработете програма за това как ще надградите въху това за да развиете комуникацията на детето.

Научете повече (1)

Baksi, L. and Freeman, K. (2008) Development in practice: speech and language activities for preschool children with
Down syndrome, Down Syndrome Research and
Practice
, 12 (2), 130-131.

Early Support (2010) Developmental Journal for Babies and Children with Down's Syndrome. London: Early Support.
How to use the journal


Roberts, J.E., Price, J. and Malkin, C. (2007) Language and communication development in Down syndrome, Mental Retardation and Developmental Disabilities Research
Reviews
, 13, 26-35.

Научете повече(2)


Marder, L. and Cholmain, C.N. (2010) Promoting language development for children with Down's syndrome, Current Paediatrics, 16 (7), 495-500.