Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Социално познание
A girl smiling

Развитието на социалното познание зависи от редица фактори:

 • Развитие на просоциалните умения (напр. проследяване на погледа, споделено внимание), сензорна преработка и др;
 • Емпатийно, отзивчиво и последователно родителство;
 • Богати комуникационни преживявания;
 • Дискусии в рамките на семейството.
(Вижте Госвами, 2008)

Деца с тежки, комплексни обучителни трудности и увреждания  могат да изпитат серия социални и емоционални трудности, които ще имат отражение върху тяхното ангажиране с учене и взаимодействието с другите.

  -

Аутизмът на фокус
Teacher
         looking in to the eyes of a boy

Следващите слайдове се фокусират върху социално емоционалния проблем при аутизма като фокус увреждане. Това увреждане е избрано, тъй като често съпътства деца с комплексни обучителни трудности и увреждания. Основната информация за социалното- емоционалната сфера на развитие може да се намери на ниво Б.

Разстройства от аутистичния спектър

Ако основните процеси, важни за развитието на социалната когниция са увредени, като проследяване на погледа и възможността да споделят внимание, тогава социално познание ще бъде засегнато, както е при нарушенията от аутистичния спектър.

Госвами, 2008

Разстройства от аутистичния спектър споделят основните нарушения при реципрочно социално взаимодействие, комуникация и модел на ограничено / повтарящо се поведение или интереси. Данните, сочат ,че обхвата на разстройствата от аутистичния спектър възлиза от 1/1000 до 4/1000 за тясно дефинирите аутистични разстройства в диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM-IV-TR) и от 6/1000 до 9/1000 за по-широката категория от разстройства от аутистичния спектър. 
Johnson et al, 2010

Диагнозата  разстройство от аутистичния спектър обикновено се основава на забавяне на речта (30-36 месеца).

Скрининг при аутизма

Ако следното поведение описано липсва при едно дете, това подсказва непосредствена нужда за скриниинг на аутизъм :

 • Не бърбори до 12 месеца.
 • Липса на жестикулация (посочване, махане за довиждане и т.н.) до 12 месеца.
 • Липса на каквито и да е думи до 16-ия месец.
 • Липса на каквато и да е спонтанна фраза от 2 думи до 24 месеца.
 • Загуба на реч или социални умения на всяка възраст.

(Национална асоциация на аутистите, 2011)


Развитие на теорията на ума
A boy, supervised by a teacher, reaches towards
         a wall

Барън Коен (1995) определя следните ключови етапа в развитието:


0-9 месеца
Разпознаване на намерения, определяне на посоката на очите.
  В диалог между възрастен и дете.

 

9-18 месеца
Механизъм на споделено внимание
  Във взаимоотношения между  дете /възрастен/ предмет.

 

48 месеца
  Появяваща се теория на ума.
  Може да се открие и  по-рано (Госвами и Брайънт, 2007 г.).

Ранно разпознаване на аутизма

Нарушенията в съвместното внимание са специално характерни за малки деца с разстройство от аутистичния спектър, спрямо деца със забавено развитие или други състояния.

Elsabbagh и Johnson, 2009

Гудхарт и Барън Коен са проучвали аутистични деца с умствена възраст, от 1 до 7 годишни.  Деветдесет процента от тях  използват посочването като невербална наименуване, без контакт с очите, докато гледат книжки  с картинки и само 25% използват посочването съчетано със зрителен контакт за  съвместна дейност.

Capone и  McGregor, 2004

Този документ изброява някои ранни признаци на аутизъм.

Ранни индикации за аутизъм

Съвместно внимание

Алкорн и други (2011) извършват следните наблюдения:

 • Обикновено развиващите се индивиди често инициират съвместно внимание [координация на вниманието върху даден обект] за целите на социално споделяне,като намират реципрочен интерес и влияят силно на мотивацията.
 • Съвместно внимание ... изисква способност да се следва и ръководи  вниманието на друг човек ... [посочено от] посоката на поглед или жест.
 • Индивидите с разстройство от аутистичния спектър често показват изключителна трудност при проследяване с поглед и социално подразбиране за успешно съвместно внимание..
 • Иницирането на съвместно внимание е ключово умение ... подобряването му води до трайни ползи в много области, включително и езика..
Социално-когнитивни подходи
A girl looks at her reflection in a mirror

Интервенциите трябва да бъдат основани на ефективна оценка / функционален анализ. Съществуващите и развиващите се стратегии включват:

 • Обучение за групови социални умения
  (Williams White et al, 2006)
 • Социални истории
  (Gray, 2010)
 • Технология на играта
  (Phillips and Beavan, 2012)
 • Взаимодействие водено от детето
  (eg Caldwell, 2010; Hewett et al, 2012;
  Nind et al, 2001; Stephens, 2008)

 • Метдът Шерборн
  (Konaka, 2007)
 • Трениране за разпознаване на емоции
  (University of Cambridge, 2004)
 • Социално решаване на проблеми с ИКТ
  (Alcorn et al, 2011; Bernard-Opitz et al, 2001)
 • Роботи
  (Dautenhahn and Werry, 2004)Появяващи се умения

Обобщаването и гъвкавото използване на уменията в естествени среди продължава да бъде предизвикателство.

Уилиамс Уайт и други, 2006

Определете появяващо се социално умение за млад човек с тежки и комплексни обучителни трудности и уреждания, който познавате.


Изгответе програма за да задълбочите и разширите това умение и обобщете в друг контекст.
Как ще включите семейството на детето в определяне на целевите умения, изготвянето на програмата и изпълнението й?

Научете повече (1)
Open book

Autism Working Group (2002)
Autistic Spectrum Disorders: Good practice guidance.
Annesley: Department for Education and Skills.


Beyer, J. and Gammeltoft, L. (1999) Autism and Play.
London: Jessica Kingsley.

Guralnick, M.J., Hammond, M.A. and Connor, R.T. (2006) Nonsocial play patterns of young children with communication disorders: implications for behavioral adaptation, Early Education and Development, 17 (2), 203-228.

Ingersoll, B.R. (2010) Teaching social communication: a comparison of naturalistic behavioural and development, social pragmatic approaches for children with autism spectrum disorders, Journal of Positive Interventions, 12 (1), 33-43.

Научете повече (2)
Open book

Jordan, R. (2003) Social play and autistic spectrum disorders: a perspective on theory, implications and educational approaches, Autism, 7, 347-360.

Morton, A.G., Stevenson, J.L., Khandakar, S. and Goldsmith, H.H. (2008) Why does joint attention look atypical in autism?, Child Development Perspectives, 2 (1), 38-45.

Ramachandran, V.S. and Lindsay, M.O. (2006) Broken mirrors: a theory of autism,
Scientific American
, 295 (5), 63-69.

Rizzolatti, G., Fogassi, L. and Gillese, V. (2006) Mirrors in the mind,
Scientific American
, 295 (5), 54-61.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2007) Assessment, Diagnosis and Clinical Interventions for Children and Young People with Autism Spectrum Disorders: A national clinical guideline. Edinburgh: Scottish Intercollegiate Guidelines Network.

Научете повече (3)
Open book

Thornton, K. and Taylor, E. (2007) An interactive approach supporting behavioural and developmental growth. In: Carpenter, B. and Egerton, J. (eds) New Horizons in Special Education: Evidence-based practice in action. Clent: Sunfield Publications.

Trevarthen, C. (2011) What is it like to be a person who knows nothing?: defining the active intersubjective mind of a newborn human being, Infant and Child Development, 29, 119-135.

Visual Impairment and Autism Project (2011) Children who
Have Visual Impairment and Autism: Identifying and sharing practice (Resource pack)
. London: Royal National Institute of Blind People (RNIB).