Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Джеръм Брунър (роден 1915)
black boy in playground

Интересът на Брунър относно това как децата формират понятията си го води до разширяване мисленето на Пиаже и Виготски. Той се фокусира предимно върху:

 • Значението на културата, социалното взаимодействие и външните ресурси като основа  за когнитивно развитие.
 • Ролята на възрастните в обучението на децата (например създаване на условия за обучение или подпомагане мисленето и решаването на проблеми)
 • Надстрояване: как възрастните могат да подкрепят децата, за да разширят уменията си и да станат независими.  
 • Учебни програми (например спираловидната учебна програма: основана на детската потребност от засилване на знанията чрез преразглеждане на вече научени понятия.)

(Lindon, 2010; Tilstone and Layton, 2004)

Брунър и когнитивното развитие
black boy in playground

Брунър предлага три метода (всеки с четири етапа), използвани за представяне и организиране на знанията:


Активен метод: Детето разбира света като физически взаимодейства с него (0-18 месеца);


Иконичен метод: Детето започва да развива сензорна памет и може да учи от сензорно представяне , например чрез картинки. (от 18 месеца);


Символичен метод: Знанията и мислите са представени като думи, математически символи и т.н.  (шест-седем години);


Методите могат да бъдат избирани от детето на всеки етап от развитието.
(Conway, 2007)
Способи за развитие
black boy in playground

Във връзка с тези методи Брунър въвежда способи за развитие, които разширяват човешката способност за действие:

 • Способи за развитие на моторните  способности: например инструменти за ежедневни човешки дейности (прибори за хранене, инструменти за писане, компютърна мишка);
 • Способи за развитие на сензорните способности: инструменти, които подсилват или разширяват сензориката (високоговорители, увеличителни очила, радари)
 • Способи за развитие на символното мислене: езикови системи и теории.
Надстрояване
black boy in playground

Надстрояването се осъществява в зоната на близкото развитие на детето (виж Виготски). По-опитен възрастен или връстник подкрепя разширяването на уменията, поведението или постиженията на детето, например чрез:

 • Насочване на вниманието;
 • Напътстване (например визуални или вербални (напомняния);
 • Поставяне на подцели;
 • Преглед и коригиране на постиженията и подкрепа.

Децата се адаптират въз основа на тези напътствия и накрая могат самостоятелно да използват това умение. Те могат сами да регулират своите собствени постижения и поведение, без подкрепата на учителя.

Спираловидната учебна програма

Брунър силно защитава позицията, че с цел да се даде възможност за прехвърляне на мисловните процеси от един контекст в друг е необходимо децата да научат основните принципи , а не просто да овладяват факти отразени в учебните предмети.General Teaching Council for England, 2006

Брунър набляга:

 • Учене чрез питане/проучване като учителя предоставя напътствия с цел ускоряване мисленето на децата.
 • Първоначално, преподаването трябва да осигури на детето интуитивно да разбере основните идеи.
 • Учебната програма трябва да осигури пълното разбирането на съдържанието от детето.
Комуникативни функции
black boy in playground

В предвербалният период Брунър определя следните функции:

 • Регулиране на поведението: действията на детето са с цел привличане на вниманието, за да задоволи своя потребност.
 • Социално взаимодействие: действията на детето са свързани с привличане или задържане на вниманието на другия като  самоцел .
 • Общо внимание: действията се използват, за да се привлече вниманието на другия.

(Shumway and Wetherby, 2008)

Подкрепа

Силният акцент върху комуникацията в теорията на Брунър естествено поддържа идеята за подкрепата ... Изследванията показват, че за някои деца със специални образователни потребности моделите на невербално общуване могат да подпомогнат развитието на говоримия език ... За други деца тези ранни модели могат да проправят пътя за невербална комуникация, която се разбира от по-широк кръг от хора, като по този начин се насърчава подкрепата и самозастъпничеството.
Тилстън и Лейтън, 2004

Посочете случай от практиката, основан на дете ТОТ/ДМОТ/КОТУ, което познавате, описвайки начините, по които надстрояването е повишило независимостта в конкретна област на развитие му.

Брунър в практиката
Sherborne Developmental Movement                      

Тилстън и Лейтън  (2004) описват практика с деца с  ТОТ и ДМОТ, която дава пример за идеите на Брунър и същевременно не е основана на тях.

В интензивното взаимодействие (Нинд и Хюет, 2003) възрастният иницира  комуникативната структура. Например повтаря огледално действията на детето. По този начин  започва комуникацията.

В двигателното развитие, описано от Шерборн, телата на възрастните  стават двигателен "усилвател" за деца, давайки им възможност да изпитат различни движения (Тилстън и Лейтън, 2004). Споделеното движение също развива интерактивни взаимоотношения (Хил, 2006; Марсдън и Еджертън, 2006).

Научете повече (1)
black boy in playground

Pound, L. (2008) How Children Learn: From Montessori to Vygotsky – educational theories and approaches made easy. London: Step Forward Publishing.

Научете повече (2)

Conway, T.R. (2007) 'Jerome Bruner'. In: J.L. Kincheloe, and R.A. Horn (eds) The Praeger Handbook of Education and Psychology. Westport, CT: Praeger Publishers

Lindon, J. (2010) Understanding Child Development: Linking theory and practice. London: Hodder Arnold.

NInd, M. and Hewett, D. (2003)A Practical Guide to Intensive Interaction. Kidderminster: British Institute of Learning Disabilities.

Научете повече (3)

Hill, C. (2006) Communicating through Movement: Sherborne Developmental Movement – towards a broadening perspective. Clent: Sunfield Publications.

Marsden, E. and Egerton J. (eds) (2007) Moving with Research: Evidence-based practice in Sherborne Developmental Movement. Clent: Sunfield Publications.

Tilstone, C. and Layton, L. (2004) Child Development and Teaching Pupils with Special Educational Needs. London: Routledge