Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Лев Виготски
(1896-1954)

Виготски подчертава, че детския живот е социално и културно обоснован чрез взаимодействия с възрастни и връстници с по-високо ниво на умения. Неговите ключови идеи са:

 • Опосредствено учене;
 • Инструменти на ума;
 • Зона на близко развитие;
 • Динамично оценяване.

За общ преглед на Теориите на Виготски, използвани с деца в предучилищна възраст, кликнете тук и във Возрастная Психология на Л.Ф. Обухова.

Подкрепяща комуникация

Виготски смята, че играта е в сърцевината на развитието: "В играта детето винаги се държи извън средната си възраст, над ежедневното си поведение; в играта то сякаш е с една глава по-високо отколкото е. Както във фокуса на увеличителното стъкло, играта съдържа всички тенденции в развитието в съкратена форма и сама по себе си е основен източник на развитие" (Виготски).
Putnam, 2007

Виготски смята, че чрез играта децата:

 • Изграждат значими връзки с новата информация;  
 • Научават повече за социалните и културните значения;  
 • Разширяват своя капацитет за взаимоотношения с връстниците.

(Putnam, 2007)

Опосредствено учене 
boy with iPad

Виготски описва процеса на когнитивно развитие като трансфер на социални и културни разбирания от по-опитен възрастен (учител) или връстник:

 • Първоначално знанията съществуват в ума на  учителя;
 • След това чрез взаимодействието на възрастен и дете знанията се интернализират - превръщат се в съдържание на детския ум;
 • Усвоените (интернализираните) знания от детето  след това  самостоятелно се  прилагат и  надграждат.

Според Виготски този процес е фундаментален за всяко учене, включително и "волево внимание, логическа памет, формиране на понятия и развитие на воля" (Tilstone and Layton, 2004).

Инструменти за мислене
boy with iPad

Детските инструменти за мислене зависят от  съществуващи разбирания и култура. Тъй като учат по време на взаимодействия с други хора, те придобиват нарастващ набор от умения.
Първите инструменти, които помагат на децата да разширят вниманието, паметта и мисленето  са физически: това могат да бъдат материални предмети, картинки на предметите и физически действия.
По-късно към тези  инструменти се прибавят езика, числата, знаците и т.н.


Културните инструменти помагат на децата да развият висшите психични  функции" (Bodrova and Leong, 2001; Pound, 2008).

Зона на близко развитие 
boy with iPad

Зоната за близко развитие на Виготски разкрива "различието между това, което едно дете може да  направи само и това, което може да направи с помощта на възрастния" (Pound, 2008).

Фокусирайки се върху зоната преподаването е "средство за улавяне както на развитите, така и на развиващите се способности"  (Poehner, 2010) на детето. Чрез осъществяване на интервенции в подкрепа на развиващите се умения, възрастният позволява на детето да материализира тези умения, така че да могат да бъдат оформени заедно от възрастния и детето и след това да се усвоят от детето за ефективна и независима употреба.

Динамично оценяване
boy with iPad

Динамичното оценяване не е моментна снимка на нивото на постиженията на децата в определен момент. Различава се и от формиращото оценяване, което идентифицира следващата стъпка в ученето на детето.

Динамичното оценяване обхваща процеса на придвижване към  следващата стъпка на развитие и разпознава:

 • Текущото ниво на умения на детето;
 • Крайната цел;
 • На какви помощни умения то трябва да бъде научено, за да може да постигне следващата стъпка на развитие;
 • По какъв начин учителя да структурира ученето (подход и ресурси).

(Poehner, 2010)

Виготски и специалните потребности 
boy with iPad

Виготски разработва теориите си по отношение на децата с обучителни трудности. Така например те са предоставили насоки за учителите в:

 • Структурирането на сетивните преживявания, за да се подпомогнат децата да осмислят околния свят, особено децата със сензорни увреждания (Tilstone and Layton, 2004);
 • Подкрепа на децата да придобият умения въз основа на текущите им способности;
 • Развитие на менторинг между връстници сред децата с ТОТ/ДМОТ/КОТУ (Chalaye and Male, 2011)

Интегрираните площадки на Памела Уулфберг осигурява полезни насоки в тази сфера.

Опосредствена  форма на обучение

Значителното въздействие върху Гари се появи, когато сравнително скоро след като Джема му подаваше храна, Гари започна да посреща ръката на Джема със своята, докато картофчето се доближаваше до устата му и след това го направляваше и пъхваше в устата си.

Chalaye and Male, 2011

Трудът на Chaleye и Male (2011),представя  практически случай на успешен менторинг между връстници, дете с ТОТ и нейният връстник - Гари с ДМОТ, показва как и двете деца разширяват уменията си по време на различни дейности. Първата стъпка в нарастващата компетентност на Гари по време на закуска се описва:

 

Базирайки се на  обучението на Виготски, помислете как бихте могли да изградите менторинг между връстници за дете, което познавате. Съставете план, включващ динамично оценяване на детето, давайки детайлите за това, което ще се случи и как ще се запишат резултатите.

Научете повече (1)

Goswami, U. and Bryant, P. (2007) Children's Cognitive Development and Learning. London: Esmée Fairbairn Foundation / University of Cambridge.


Lindon, J. (2010) Understanding Child Development: Linking theory and practice. London: Hodder Arnold.

Научете повече (2)

Chalaye, C. and Male, D. (2011) Applying Vygotsky's zone of proximal development and peer collaboration to pupils with profound and multiple learning difficulties and severe learning difficulties: two case studies, The SLD Experience, 61 (1), 13-18.

Poehner, M.E. (2010) Dynamic Assessment: A Vygotskian approach to Understanding and Promoting L2 Development. Springer.

Tilstone, C. and Layton, L. (2004) Child Development and Teaching Pupils with Special Educational Needs. London: Routledge.