Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Влияние върху детския напредък

Рамки, модели и теории могат да ви помогнат да идентифицирате отделните и съвместни въздействия върху напредъка в развитието на детето и ще ви помогнат да определите силните страни и индивидуалната устойчивост, която едно дете има към определени проблеми или трудности.


Отворен Университет и сие, 2006

Рамките:

Улесняване на разработването, прилагането и оценката на програмите; 

Определяне на базата от знания, на базата, на които се вземат решения:


Рамките ли са структурите, в който ние разбираме, развитието на децата; 

 Рамките ли са перспективите, от която анализа, планирането, намесата и преглед  се осъществяват.


 (Гуралник  2011; Отворен Университет и сие, 2006)


Рамката на  Вашето училище
Преди да продължите с този раздел, изгрдете визуално представяне на концептуалната рамка, в която вашето училище оперира.

Прегледайте ефективността на тази рамка за улесняване на предоставянето на услугите на Вашето училище (например план за развитие, политика на ангажименти) към учениците и техните семейства? По какъв начин може да бъде коригирана?
Изследвайте и критикувайте моделите, описани на стр 3. Като упражнение, преподредете рамка, за да се приведе в съответствие с различните модели? По какъв начин те информират, разширяват или намаляват вашата рамка?

Помислете за първоначалната рамка след вашата критика. Има ли някакви постоянни промени, които бихте направили?
Екологичния модел на Бронфенбренер

Взети заедно, тези системи са посочени като социалния контекст на човешкото развитие и като цяло те оформят това, което се счита за успешна социализация на детето, както и приблизителните процесите, чрез които детето постига или може би не успява да постигне тези цели за социализация .. ,

Siraj-Blatchford и сие, 2011
Критика на модела на Бронфенбренер

Рогоф възприема всяко ниво в модела Бронфенбренер като взаимодействащо с всички други нива. Тя пише:

Разделянето на вложени системи ограничава идеята за отношенията между индивидуалните и културни процеси ...

.Хора от всяко поколение, тъй като те се включат в обществено-културни начинания с други хора, се възползват от разширени културни инструменти и практики, наследени от предишните поколения. Тъй като хората се развиват чрез използването на споделени културни инструменти и практики, те едновременно допринасят  за трансформацията на културните инструменти, практики и институции.

Рогоф, 2003
Модел на развитието-екологията

Съвременно мислене за развитието на децата дава възможност за разнообразие от вложените средства, сделки и резултати ... развиващия се свят на използваните материали от детето възприема рамка на развитие, която отчита тези различни гледни точки в какво се нарича подход на развитието-екологията на развитието на детето. Тази рамка дава възможност за определяне и оценка на обхвата на отделните положителни и отрицателни влияния, които могат да окажат въздействие върху начина, по който едно дете се развива.

развиващия се свят на детето, без дата

За повече информация, прочетете: развиващия се свят на детето: Виждайки детето.
Guralnick's Developmental Systems Approach (1)
Системен подход за равитието на Гуралник (2)

Целта на системния подход в развитието е да се разберат механизмите на развитие, които са ангажирани в насърчаването на развитието на детето в контекста на ранната интервенция за уязвими деца и техните семейства. За да се осъществи това, интегрицията на науката за нормативната развитие, фокусът на развитието в върху риска и увреждането и науката на намесат съществено значение.

Гуралник , 2011

Взети заедно, тези системи са посочени като социалния контекст на човешкото развитие и като цяло те оформят както това, което се счита за успешна социализация на детето, както и приблизителните процесите, чрез които детето постига или може би не успява да постигне тези цели на социализация...

Siraj-Blatchford и сие, 2011

Човешко функциониране (1) 
Health condition, body
         function and structures, activities, participation, enviromental factors, personal
         factors
Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) показващ шестте интерактивни измерения на функциониране (Световна здравна организация, 2007 г.)
Човешко функциониране (2)

Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (Световна здравна организация, 2007 г.) е класификация на човешкото функциониране, а не на функционални проблеми ... Тя признава, че увреждането е универсален човешки опит и се измества фокуса от причини към въздействието, което оказва върху живота на хората в обществото.


McConnachie и сие, 2006
Научете повече (1)

Aldgate, J., Jones, D.P.H., Rose, W. and Jeffrey, C. (2006) The Developing World of the Child. London: Jessica Kingsley.


Bronfenbrenner, U. (1979) The Ecology of Human Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.


Guralnick, M.J. (ed.). (2005) The Developmental Systems Approach to Early Intervention. Baltimore: Brookes.


Научете повече (2)

McConachie, H., Colver, A.F., Forsyth, R.J., Jarvis, S.N. and Parkinson, K.N. (2006) Participation of disabled children: how should it be characterized and measured?, Disability and Rehabilitation, 28 (18), 1157-1164.

 

 

Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. New York, NY: Oxford University Press.


Bronfenbrenner, U. and Morris, P.A. (1998) The ecology of developmental processes. In W. Damon and R.M. Lerner (eds) Handbook of Child Psychology (Vol. 1): Theoretical models of human development (5th edn). New York, NY: John Wiley.

Научете повече (3)
Open University/Department for Education/Royal Holloway College, London/National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) (2006) The Developing World of the Child: Seeing the child. London: NSPCC.

Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. New York, NY: Oxford University Press.


Siraj-Blatchford, I., Mayo, A., Melhuish, E., Taggart, B., Sammons, P. and Sylva, K. (2011) Performing against the odds: developmental trajectories of children in the EPPSE 3-16 study. London: Department for Education.