Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Жан Пиаже (1896-1980)
girl with
         sheet of paper

Според Пиаже когнитивното развитие е аспект от адаптацията на детето към неговата физическа и социална среда, за да оцелее. С течение на времето, излагането на нови характеристики на околната среда води до по-нататъшно адаптиране. Пиаже разглежда детското когнитивно развитие като линейно, преминаващо през четири нарастващо сложни стадий по пътя към зряло (оперативно) мислене.

Четирите стадия на развитие според Пиаже
girl at desk
 • Сензо-моторен: детето получава сетивна информация чрез физическо проучване. От само с рефлексни отговори след раждането, бебета стават целево ориентирани, с опит, придобиват разбиране за постоянството в съществуването на предметите и за причините и следствията;  започват да използват символи в играта (например предмети, които се ползват вместо нещо друго) и в езика (думи, които се използват за предмети).
 • Пред-оперативен: детското мислене е интуитивно и основано на това, което усещат и преживяват. Те са егоцентрични, постепенно развиват съзнание за гледните точки на другите.
 • Етап на конкретните операции: Децата са способни да организират информация (например да категоризират, групират, подреждат) и започват да използват цифри и да разберат разговор. Те могат да разсъждават въз основа на настоящото положение, но не могат да обобщават или да мислят абстрактно.
 • Формални операции (абстракция): децата могат да разсъждават абстрактно, което им позволява да използват понятия и обобщения и да мислят гъвкаво. Те могат да решават проблеми и да действат въз основа на екстраполация на това, което знаят.

за по-подробно описание на стадиите, вижте тук.

Влиянието на идеите на Пиаже
girl at desk
 • Децата са родени с основни  когнитивни структури, позволяваща им да се учат;
 • Детето е самостоятелен учен (мислител) [Това е критикувано в по-късни изследвания];
 • Децата са активни участници в разширяването на собственото си учене;
 • Готовност за учене [критикувано; вж. зона на близко развитие на Виготски;]
 • Етапи на развитие [опровергани от последващите изследвания;]
 • Схеми;
 • Егоцентризъм;
 • Постоянство на съществуване на предметите;
 • Съхраняване;
 • Среди, които насърчават децата да учат чрез изследване.

Отбележете основните моменти  от дебата между Жан Пиаже и последователите на Лев Виготски. Прочетете глава 10 от Возрасная психология на Л.Ф. Обухова.

Знания, конструирани от децата

Идеята, че знанието е активно конструирано от детето е един от централните принципи на теорията на Пиаже. Неговата теория, че децата мислят и се обосновават по различни начини в различните стадии на развитие вече не е приета. И все пак идеята му, че физическото взаимодействие със света е важна част от изграждането на знанията е била подкрепена. Основата на познанието наистина е в сензорно-моторното обучение, както е предложено от Пиаже. Въпреки това, сензорно-моторните репрезентации не се заменят със символични. Вместо това, те са подсилени от знанията, придобити чрез действия, език, символ на игра и учене.

Goswami and Bryant, 2007

Пиаже предположил, че детските подходи за решаване на проблеми са еднакви за всички области. Въпреки това, изследванията показват, че децата избират различни стратегии в зависимост от целта на дейността и нейния контекст (Рогоф, 1990).

Схеми на Пиаже 
girl at desk

Пиаже предложил, че ние конструираме знанията си в схеми. Схемите са прототипни асоциации на възприятия, идеи и действия, които ние използваме за тълкуване и разбиране на света.


Новото знание е изградено или чрез процесите на:

 • Асимилация: асоциирано със съществуващи схеми, или
 • Акомодация: асоциирано с нова схема.

Чрез процеса на уравновесяване - необходимостта да се осмисли нашия опит - схемите, които са отречени от новата информация се пренебрегват.


Пиаже предполага, че схемите са качествено различни при всеки един от стадиите му. Така например, на сензо-моторен стадий  схемите се основават предимно на сетивен опит.

girl at desk

На много от децата със специални образователни потребности и особено на тези с дълбоки и множествени обучителни трудности, обгрижващите лица ще трябва да помагат да асимилират и акомодират преживяванията си посредством допир, вкус и мирис. 

Tilstone and Layton, 2004

Прилагане на Теорията на Пиаже

Независимо от критиките, педагозите на децата с ТОТ/ДМОТ/КОТУ  смятат някои от принципите на Пиаже за полезни:

 • Представата за детето като активен учащ;
 • Значението на самостоятелната дейност;
 • Ролята на изследователската дейност, включително манипулирането с предметите, в насърчаването на познавателната активност и развитието;
 • Идеите, които стоят зад етапите на Пиаже (например сензорномоторното когнитивно развитие) за деца с ТОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD). (McLinden, 2012 Training and Development Agency for Schools, undated).

Имайки предвид всяка от тези точки, помислете си за дете с ТОТ/ДМОТ/КОТУ (SLD/PMLD/CLDD), което познавате и опишете как е и би могло да бъде структурирано тяхното учене, отразявайки всяка от тези точки.

Научете повече (1)

Goswami, U. and Bryant, P. (2007) Children's Cognitive Development and Learning. London: Esmée Fairbairn Foundation / University of Cambridge.

McLinden, M. (2012) Mediating haptic exploratory strategies in children who have visual impairment and intellectual disabilities, Journal of Intellectual Disability Research , 56 (2), 129-139.

Rogoff, B. (1990) Apprenticeship in Thinking: Cognitive development in social contexts. Oxford: Oxford University Press.

Tilstone, C. and Layton, L. (2004) Child Development and Teaching Pupils with Special Educational Needs. London: Routledge.

Научете повече (2)

Training and Development Agency for Schools (undated) Every Child Matters: Children's needs and development (Self-study task 4). London: TDA.


Westermann, G., Thomas, M.S.C. and Karmiloff-Smith, A. (2010) Neuroconstructivism. In: U. Goswami (ed.) The Handbook of Cognitive Development (2nd edn). Oxford: Blackwell.

Slater, A., Hocking, I. and Loose, J. (2003) Theories and issues in child development. In: A. Slater and J.G. Bremner (eds) An Introduction to Developmental Psychology. Oxford: Blackwell.

Thelen, E. and Smith, L.B. (2006) Dynamic systems theory. In: Damon, W.D. and Lerner, R.M. (eds) Handbook of Child Psychology (vol. 1): Theoretical models of human development (6th edn). New York, NY: John Wiley.