Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Полезността от теориите за детското развитие

Теориите за  детско развитие са оформили мисленето на педагозите, относно това как децата учат. Педагозите използват техните идеи ежедневно в класната стая (например спираловиден подход на Брунер към обучението). 

...теорията на развитието е схема или система от идеи, която се основава  на доказателства и опити да се обясни, опише или предскаже поведението и развитието.

Slater et al, 2003

Теорията служи като ръководство за действие... Формулирайки една теория ние се опитваме да придадем смисъл на нашия опит... Само тогава бихме могли да предскажем и повлияем на света около нас.
Crandell, 2012

Теории на развитието
girl in pushchair

Всяка теория в сферата на детското развитие се основава на предишните теории. Например, Жан Пиаже е първият западен теоретик, който предполага, че децата конструират собственото си разбиране като си взаимодействат със средата (конструктивизъм). Това е радикално отклонение от бихейвиористката идея за детето като "празен лист" и фокусът на Фройд върху сексуалността.

Виготски е критикувал концепциите на Пиаже и е насърчавал социалната конструкция на ученето (социален конструктивизъм). Уповавайки се на мисленето на Виготски, Брунер е разработил спираловидната учебна програма, а Бандура е интегрирал социалните и когнитивните теории в бихейвиоризма (Теория за социалното учене). (Lindon, 2010; Pound, 2008)


Групи теории на развитието

Теориите могат да се групират според главният им фокус. Някои подкрепят повече от една теории (например Алберт Бандура свързва социо-културната, когнитивната и бихейвиористката теория; Лев Виготски може да бъде разглеждан като когнитивен или социо-културен теоретик). В днешно време предположенията и действията на педагозите отчасти са повлияни от всички тези теории.

Психодинамика

Зигмунд Фройд

Ерик Ериксън

Джон Боулби


Бихейвиоризъм

Джон Уотсън

Бъръс Фредерик Скинър

Алберт Бандура


Познание

Жан Пиаже

Лев Виготски

Видове теории
boy in helmet
         on climbing apparatus

Системи теории

Системните теориите приемат, че детското развитие е динамично и е следствие от въздействието на биологични, семейни и социални фактори.


Динамични теории

Представят развитието като динамична и самоорганизираща се система, която поддържа стабилност чрез регулиране и приспособяване на вариацията (например генетична, социална, когнитивна, физическа) (Thelen and Smith, 2006).

Теории за системите на взаимодействие  

Фокусират се върху непрекъснатото динамично взаимодействие между развиващото се дете и неговото семейство и социален контекст и как всяка страна влияе на другата (Davis, 2011).


Теория за екологичните системи  

Създадена е от Юри Бронфенбренер. Тази теория представя четири  системи,които влияят върху развитието на детето на различни нива в житейски път: дете/биология; семейство/ежедневна среда; общност; общество/култура (Evangelou et al, 2009).

Развитие и култура
girl
         in pushchair

Децата се развиват като участници в техните културни общности, ангажирайки се с останалите в общи начинания и  уповавайки се на културните практики на предишните поколения... Например сравняването на детския темп на развитие е културна практика, която придружава бюрократичното организиране на детския прогрес, посредством задължително образование. Тази практика е разработена преди малко повече от един век в САЩ и Европа.

Rogoff, 2007

Идеите за развитието на детето се определят от културата. Някои от нашите културни стремежи (например независимост и автономност) не се споделят от други култури, които ценят взаимната зависимост.

Научете повече

Crandell, T.L., Crandell, C. and Vander Zanden, J.W. (2012) Human Development (10th edn). McGraw Hill.

Davis, D. (2011) Child Development: A practitioner's guide. New York, NY: The Guilford Press.


Davis, P. and Florian, L. (2004) Teaching Strategies and Approaches for Pupils with Special Educational Needs: A scoping study. London: Department for Education and Skills.


Evangelou, M., Sylva, K. and Kyriacou, M., Wild, M. and Glenny, G. (2009) Early Years Learning and Development: Literature review.

Научете повече

Lindon, J. (2010) Understanding Child Development: Linking theory and practice. London: Hodder Arnold.

Pound, L. (2008) How Children Learn: From Montessori to Vygotsky – educational theories and approaches made easy. London: Step Forward Publishing

 Стърнбърг, Р., Уилямс, У., Педагогическа психология, София, Изток-Запад,2014

Slater, A., Hocking, I. and Loose, J. (2003) Theories and issues in child development. In: A. Slater and J.G. Bremner (eds) An Introduction to Developmental Psychology. Oxford: Blackwell.

Thelen, E. and Smith, L.B. (2006) Dynamic systems theory. In: Damon, W.D. and Lerner, R.M. (eds) Handbook of Child Psychology (vol. 1): Theoretical models of human development (6th edn). New York, NY: John Wiley.