1. В контекста на специалната педагогика

Тази група модули предоставя общ преглед на тежките обучителни трудности (SLD), тежки и множествени обучителни трудности (PMLD), комплексни обучителни трудности и увреждания (CLDD). Тези модули ясно описват детското развитие в по-широк контекст съобразно съответното увреждане. Примеририте и личните истории представят подробно предизвикателстватата породени от обучителните трудности и увреждания и обясняват как се отразяват те на самото учене.

1.1 Да разберем детето: развитие и усложнения

Последно актуализирано на: 22/01/16

Този модул представя подробно обучителните нужди на деца и млади хора с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности. Дава информация за физическото, комуникацонно, когнитивно, социално и емоционално развитие, подкрепено от работата на основните образователни мислители. Учителите се нуждаят да могат да определят и използват разликите в траекториите на развитие на тези обучаеми за да предложат подходящо, достъпно и устойчиво образование. Преподаване, което не взема предвид тяхното развитие може да доведе до ученици, които не са ангажрани не само в обучителния процес,но също така социално и емоционално с хората и живота.

Да поговорим и изслушаме семействата на деца с увреждане

Последно актуализирано на: 22/01/16

В този модул разгглеждаме подкрепящата структура, от която семействата на деца с тежки, дълбоки и комплексни обучителни трудности се нуждаят по време на диагностицирането. Семейството е първият източник на образование за детето и семейната среда е основополагаща при възпитанието и образованието му от дете до възрастен. Изграждането на здрава връзка между семейството и училището е изцяло в интерес на детето, както и на педагогическия екип и семейството. Този модул се фокусира върху взаимноподпомагащи се подходи, които могат да подкрепят и да подсилят модерните семейства, включително и тези, които често са маргинализирани или изолирани.

1.4 Качество на живот

Последно актуализиран: 22/01/16

Този модул се фокусира върху как може да се подобри качеството на живот на децата и младите хора с тежки и комплексни обучителни трудности и увреждания. Със своето влияние върху тяхното социално и емоционално благополучие, това е от основно значение за техния положителен опит от училище и от животa като цяло. В този модул ще трябва да вземете предвид как дете с обучителни трудности ще се отрази на семейството като цяло и на качеството на живот на детето.

2. Специални преподавателски стратегии

Модулите в този раздел осигуряват на специалните педагози ясна структура за стратегическо педагогическо образование и интервенция. Това включва обучение в областта на качеството на живот, разбиране на потребностите на детето в контекста на неговото семейство, и мултиинституционалното планиране, което е необходимо, за да се посрещнат нуждите на учениците. По-конкретно, тези модули разглеждат насърчаването на качествения живот и как той помага на деца с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности да съобщават своите нужди. Такъв подход засилва значимостта на различните институции, включително здравни, социални, битови и доброволчески услуги и тяхната работа и взаимодействие с преподавателите.

2.1 Планиране в отговор на потребностите на децата и младежите с обучителни трудности

Последно актуализирано на: 22/01/16

Ефективното планиране в училищата изисква специализирани знания, разбиране на контекста и постоянно разсъждаване, добро управление на ресурсите и ясни указания. Този модул разглежда как да преподаваме на деца с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности, през призмата на цялостната училищна стратегия и политика до осигуряването на смислен индивидуален учебен план за учащите. Той прави преглед на ефективността на специализираните подходи на всяко ниво в светлината на модерните схващания и съвременните политики. Модулът изследва последствията от планирането, ресурсното осигуряване и натрупания опит, в процеса на преподаване. След приключване на модула, Вие ще можете да си давате по-ясна сметка за Вашето участие в учебния процес и как можете да му повлияете.

2.2 Разглеждане на общуването и взаимодействието

Последно актуализирано на: 22/01/16

Този модул изследва различните начини за подпомагане на развитието на комуникативните умения на деца и млади хора с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности. Той разглежда необходимите умения за водене на разговор и взаимодействие, в рамките на различни социални групи, а също и проучва теории и модели за общуване, предлагайки практически съвети за подкрепа на децата по време на тяхното развитие като общуващи. Този модул също предлага преглед на стратегиите за създаване на подходяща среда, насърчаваща общуването и структурираните начини за фокусирано езиково общуване.

2.3 Предизвикателството на учебния план

Последно актуализирано на: 22/01/16

Винаги е съществувало напрежение между професионалните и политически среди по отношение на образоването на деца и младежи с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности, включително и по отношение на подчертаната закостенялост на учебния план. Този модул прави преглед на различните подходи, в рамките на учебния план, фокусирани върху отделните му области и изследва дали те са подходящи за различните ученици. Предоставя идеи как учебният план трябва да осигурява на учениците значими преживявания по време на учене, така че техните постижения да бъдат признати и те да се развиват и да надграждат наученото.

2.4 Оценка, наблюдение и последваща оценка

Последно актуализирано на: 22/01/16

Този модул изследва входящо и крайно оценяване на деца и младежи с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности. Процесът на оценяване трябва да бъде достатъчно прецизен, така че да отчита прогреса, който учениците постигат.Този модул се концентрира върху езика и общуването и дава примери за различни специализирани оценъчни инструменти. Той е насочен към създаването на взаимносвързани цели на обучението, както и към значимостта на проследяването на краткосрочните цели и това как те са обвързани с дългосрочните.

3. Процедури при специалната педагогика

Тази група модули предоставя колекция на добри практики,които подкрепят формулирането на ефективно преподаване и стратегии за интервенция. Препоръчани в рамките на тези модули са насоки върху различни теми, включително и комуникационни стратегии, насърчаване на емоционалното благополучие и положително поведение, лична грижа и закрила. Това е илюстрирано чрез набор от примери, лични истории,видеа и други училищни дейности. Тук също са включени примери за положителни взаимоотношения меджу учители, млади хора и техните семейства, подчертавайки конкретни добри прарктики по отношение на закрилата.

3.1 Общуване - подпомагащо и асистиращо

Последно актуализирано на: 22/01/16

Този модул описва интервенциите, които може да прилагате, за да стимулирате децата и младежите с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности да общуват по-ефективно. Това може да включва и някои неконвенционални начини за общуване, допълнено от използването на помощни технически средства. Без обичайните начини за общуване, за тези ученици е трудно да установят връзка със заобикалящата ги среда, в училището, в семейството и в общността, без намесата на възрастен, който ги познава добре. Този модул предоставя широк набор от стратегии, които подпомагат и улесняват общуването, дават примери за адекватно и прецизно оценяване и предлагат начини за създаване на подкрепяща среда в училище.

3.2 Ангажиране в учене - основни подходи

Последно актуализирано на: 22/01/16

Този модул осигурява развитието на умения и разбиране за това как да постигнем оптимално въвличане на учениците в учебния процес. Фокусира се още върху развитието и прецизирането на Вашите наблюдения върху ангажираността на учениците и тяхното оценяване. Това ще Ви помогне да набележите и използвате модели за изследването на ангажираността или неучастието на учениците. Модулът разглежда как това се повлиява от фактори като учебна среда и представяне на учебния материал и как те могат да бъдат променени, за да се насърчи ангажираността на учениците. Това ще Ви помогне да прецезирате планирането на учебния процес, отчитайки необходимостта от насърчаване ангажираността, мотивацията и особеностите на учебната среда.

3.3 Насърчаване на позитивно поведение/ поддържане на позитивни взаимоотношения

Последно актуализирано: 22/01/16

В този модул се фокусираме върху поведенчески и емоционални проблеми, които изпитват много деца и млади хора с тежки и комплексни обучителни трудности. И по-конкретно модулът дава светлина как емоционалните и поведенчески трудности могат да бъдат детския начин за общуване и да сигнализират за техния емоционален стрес. Разглежда как насърчаването и поддържането на положително поведение дава възможност на детето чрез развиване на нови умения, като например вземане на решения и как това се помага за изграждането на самоопределението.

3.4 Емоционално благосъстояние и психично здраве

Последно актуализирано на: 22/01/16

Този модул изследва стратегии за подпомагане на емоционалното благополучие на обучаемите и изгражда на устойчивост в рамките на училището. Емоционалното благополучие има важно влияние върху това как децата и младите хора с тежки и комплексни обучителни трудности общуват и учат. При сканиране на мозъка се вижда, че тревожноста и стреса намаляват ествествените невронни пътища, налични за усвояване на нови неща/учене. Изследванията показват, че тези деца са с повишен риск от психични проблеми. Този модул описва подробно как да се използват услугите за професионална помощ и описва признаците и рисковите фактори, които могат да ви предупреждават за психично здраве на студента. Модулът разграничава между психични здравни проблеми, разстройства и заболявания и обяснява превантивни стратегии за подпомагане на емоционалното благополучие на учащите.

4. Сътрудничество и лидерство

Целта на тази група е да увеличи Вашите умения за сътрудничество и лидерство като специален педагог. Тези модули ще Ви помогнат да разберете Вашата роля в работата с множество заинтересовани страни, emphasising the essential nature of interpersonal relationships for effective planning and delivery of interventions. We look at how factors such as these enhance your personal and professional development, and the development of those around you. The modules include coaching models as examples of how to support staff and team development.

4.1 Сътрудничество с други професионалисти

Последно актуализирано на: 22/01/16

Деца и млади хора с тежки и множествени обучителни трудности, които имат нужда от широк спектър от услуги за подкрепа и следователно я получават от различни професиионалисти. Тези модули определят проблеми ,роли и отговорности във връзка с установяването, развитието и поддържането на взаимоотношения със семейства и други професионалисти. Това дава възможност за предоставяне на подкрепа на децата с комплексни обучителни трудности и техните семейства. Модулът обхваща ролите на други професионални групи и различните регламенти и рамки, които управляват тяхната практика.

4.2 Закрила: лично пространство, достойнство и лична грижа

Последно актуализирано на: 22/01/16

Децата и младежите с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности често имат допълнителна нужда от подкрепа и грижа. Този модул обръща специално внимание на тези обстоятелства като насърчава осъзнаването на ценността на това да знаем какво е тяхното ежедневие, какви са техните желания и чувства и как да ги слушаме активно. При тяхното образование трябва да се отчитат потребностите им и как те са посрещнати по уважителен и достоен начин. Този модул обяснява как учителите могат да създадат култура на коопериране, в която всеки се чувства уважен и работи в името на детето.

4.3 Вътрешен поглед от страна на невронауката

Последно актуализирано на: 22/01/16

Този модул представя последните проучвания в областта на невронауката и как те са свързани с начина, по който децата учат. Той изследва защо децата и младежите с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности могат да изпитват невологични проблеми и как Вие може да им помогнете, чрез начина, по който преподавате. Този модул ще Ви помогне да получите информация за детето чрез изследване на това как неговата мозъчна структура функционира. Заключенията на невронауката показват защо подкрепата на ученика в класната стая изисква персонализиран и холистичен подход.

4.4 Развиване на практика, основана на проучвания

Последно актуализирано на: 22/01/16

В този модул разглеждаме допълнителни и персонализирани интервенции, които са необходими при обучението на децата и младежите с тежки, дълбоки и множествени обучителни трудности. Важно е идеята за успеха на такива интервенции да е базирана на систематично подбрани доказателства, вместо на предположения. Този модул Ви предоставя възможността систематично и дидактично да оценявате взаимодействието Ви с учениците и да преподавате уверено.